KSOS 31 INS 27630/2013-B20
Č.j.: KSOS 31 INS 27630/2013-B20

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Alice anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Město 204, PSČ 793 44, o vydání zálohy na náklady insolvenčního řízení,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 31 INS 27630/2013-B5 ze dne 22.5.2014 se z r u š u j e .

II. Insolvenčnímu správci JUDr. Jiří Vodovi, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110 00 Praha 1 se v y d á v á záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odůvodnění:

Dne 21.1.2014 složil věřitel Syningom, s.r.o. zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, která je vedena pod pol. rejstříku 718/17/2014. Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj.-B14 ze dne 16.7.2014, které nabylo právní moci dne 22.7.2014, soud potvrdil usnesení schůze věřitelů, kterým byl odvolán z funkce insolvenčního správce Euroinsolvence, v.o.s., se sídlem Zlín, Nábřeží 599, 760 01, IČO 290 24 382 a do funkce insolvenčního správce byl ustanoven JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Praha 1, Opletalova 57, 110 00. Jelikož byl původní insolvenční správce Euroinsolvence, v.o.s. ze své funkce odvolán, nemůže mu tudíž být vydána záloha na náklady insolvenčního řízení, a proto bylo původní usnesení Krajského soudu v Ostravě čj.-B5 ze dne 22.5.2014 zrušeno.

Dle ust. § 11 odst. 1 IZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

V souladu s citovaným ustanovením zákona vydal soud insolvenčnímu správci pro zajištění účelu insolvenčního řízení zálohu složenou věřitelem. Dle § 108 odst. 4 IZ nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.

Po právní moci tohoto rozhodnutí bude záloha poukázána na účet sdělený soudu insolvenčním správcem (B19 spisu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Ostravě dne 28. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská Gabriela Marčáková samosoudkyně v.z.: JUDr. Pavla Tomalová samosoudkyně