KSOS 31 INS 27453/2012-B12
KSOS 31 INS 27453/2012-B12

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , IČ: 759 15 791, bytem Na Lani 212, 741 01 Nový Jičín-Loučka

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 27453/2012-B4 ze dne 25.7.2013, upravené usnesením č.j. KSOS 31 INS 27453/2012-B7 ze dne 19.3.2014 se mění tak, že výrok IV. nově zní takto:

IV. Soud ukládá insolvenční správkyni, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužnici podle výroku III. tohoto usnesení:

1. vypočetla částku odpovídající nepostižitelné částce, která nesmí být sražena povinné z jejích měsíčních příjmů a tuto částku vyplatila dlužnici, a to vždy do 3 dnů od jejího obdržení od plátců mzdy, 2. poté si ponechala částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správkyně jejím plátcem, 3. uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 4. zbývající částku vyplatila nezajištěným věřitelům, vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, a to v poměru:

poměr Č. název/jméno a příjmení, IČ/ r.č., výše pohledávek uspokojení přihl.. sídlo/bydliště pohledávek PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, P1 6.720,-Kč 1,2069 % Adresa: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: P2 64949681, Adresa: Tomíčkova 2144/1, 149 12.098,-Kč 2,1728 % 00 Praha 4 COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, Adresa: P3 32.027,34 Kč 5,7522 % Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, P4 Adresa: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 346.154,25Kč 62,1699 % 4, Michle

GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, P5 Adresa: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 28.696,29 Kč 5,1539 % 4, Michle Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, 16.859,-Kč P6 3,0279 % Adresa: Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4 CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Adresa: P7 23.101,-Kč 4,1490 % Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Adresa: P8 35.331,-Kč 6,3460 % Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Adresa: P9 Senovážné nám. 231/7, 370 01 České 24.004,44 Kč 4,3112 % Budějovice Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, P10 Adresa: Letenská 121/8, 118 00 Praha 1-31.795,99 Kč 5,7106 % Malá Strana

5. Mimořádná odměna za přesčas ve výši 2.000,-Kč, poskytnuta dlužnici v zářijovém výplatním termínu, bude vyplacena přímo dlužnici.

II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 27453/2012-B4 ze dne 25.7.2013, ve znění usnesení č.j.- B7 ze dne 19.3.2014 beze změn.

III. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-B4 ze dne 25.7.2013 insolvenční soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

V rámci schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře soud uložil insolvenční správkyni dlužnice, aby ze součtu obou příjmů dlužnice vypočetla nepostižitelnou částku, kterou vyplatí dlužnici, dále si každý měsíc ponechala zálohu na odměnu a náhradu hotových svých výdajů, dále aby uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a zbývající částku vyplatila věřitelům dle poměru uspokojení stanoveného usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve spojení s usnesením o změně poměru uspokojení pohledávek věřitelů.

Dlužnice podáním, doručeným soudu dne 16.9.2014, požádala soud o ponechání odměny za přesčas ve výši 2.000,-Kč, která bude dlužnici poskytnuta v zářijovém výplatním termínu. Svou žádost odůvodnila tím, že jí byla diagnostikována paradentóza a v souvislosti s léčbou je nucena uhradit částku ve výši 5.000,-Kč, kdy se jedná o lékařskou péči nehrazenou ze zdravotního pojištění. Rovněž dlužnice poukázala na to, že očekávaná míra uspokojení věřitelů v současné době činí více než 30 %.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Soud má za to, že shora uvedené skutečnosti svědčí o podstatné změně okolností, a že jsou dány podmínky pro aplikaci ustanovení § 407 odst. 3 IZ, tedy pro stanovení jiné výše měsíčních splátek. Toto ustanovení insolvenčního zákona, stejně jako ustanovení § 398 odst. 4, hledá rovnováhu mezi legitimním zájmem věřitelů být uspokojeni na straně jedné a legitimním zájmem dlužníka a jeho rodiny žít v přijatelných a přiměřených životních podmínkách na straně druhé.

Dle zprávy o plnění oddlužení č. 2 ze dne 15.8.2014 dlužnice za 8 měsíců trvání oddlužení uhradila 4,92 % pohledávek nezajištěných věřitelů a očekávaná míra uspokojení věřitelů je 36,93 %.

Po posouzení žádostí dlužnice soud rozhodl, že jí bude mimořádná odměna za přesčas ve výši 2.000,-Kč, vyplacena v zářijovém výplatním termínu ponechána. Protože však již byla postižitelná část příjmu dlužnice v tomto měsíci rozdělena mezi věřitele, bude tato situace vyrovnána v příštím kalendářním měsíci, kdy mezi věřitele bude rozdělena částka snížena o tuto odměnu, a tato bude vyplacena přímo dlužnici.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 23. října 2014

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská Gabriela Marčáková samosoudkyně