KSOS 31 INS 27021/2012-B63
Číslo jednací: KSOS 31 INS 27021/2012-B63

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Podvihovská 92/3, 747 70 Opava-Komárov, IČO 40305902, o návrhu ze dne 24.06.2015,

takto:

Soud povoluje AUTOSALON SCHROMM servis s.r.o. se sídlem Podvihovská 352/3a, Komárov, 747 70 Opava, IČO 03396312, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostí v k.ú. Komárov u Opavy a movitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 07.06.2013 (č. d. B2 spisu).

Odůvodnění:

Soud usnesením ze dne 16.04.2013 č. j.-A19 rozhodl o úpadku dlužníka a usnesením ze dne 25.06.2013 č. j.-B5 prohlásil na majetek dlužníka konkurs.

Podáním ze dne 24.06.2015 doručeným soudu dne 25.06.2015 navrhla AUTOSALON SCHROMM servis s.r.o. se sídlem Podvihovská 352/3a, Komárov, 747 70 Opava, IČO 03396312, aby soud podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou mu blízkou, poněvadž jediným jednatelem a společníkem této společnosti je sestra dlužníka.

Podle ust. § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Soud po zhodnocení stavu řízení a poté, co zajištěný věřitel souhlasil s nabízenou cenou a insolvenční správce se k návrhu vyjádřil kladně, povolil podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou dlužníkovi blízkou. Soud v daném případě vykonává i funkci věřitelského výboru. Správce bude při zpeněžení postupovat v souladu s uděleným pokynem zajištěného věřitele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 13.07.2015

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně

IVO2aVSU