KSOS 31 INS 2686/2014-B14
Číslo jednací: KSOS 31 INS 2686/2014-B14

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Lubomír anonymizovano , anonymizovano , bytem Kysucká 1809/13, 737 01 Český Těšín takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. KSOS 31 INS 2686/2014-B5 ze dne 11.7.2014, ve znění usnesení č.j. KSOS 31 INS 2686/2014-B9 ze dne 19.9.2014 se mění tak, že nově zní:

Soud ukládá plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice (dále jen plátce mzdy ): Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, IČ: 000 06 963, a Security centrum služeb s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 294 56 444, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníku, ale zasílal je insolvenčnímu správci JUDr. Jaroslavu Brožovi MJur, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Výrok IV. usnesení č.j.-B5 ze dne 11.7.2014, ve znění usnesení č.j.-B9 ze dne 19.9.2014 se mění tak, že:

Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužnici podle výroku III. tohoto usnesení:

1. si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, 2. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 3. zbývající částku vyplatil nezajištěným věřitelům, a to vždy do konce následujícího kalendářního měsíce v poměru stanoveném v usnesení č.j. KSOS 31 INS 2686/2014-B5 ze dne 11.7.2014.

III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.-B5 ze dne 11.7.2014, ve znění usnesení č.j.-B9 ze dne 19.9.2014 beze změn.

IV. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužníka, doručeným soudu dne 4.2.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A4 ze dne 18.3.2014 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 2686/2014-B5 ze dne 11.7.2014 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Jelikož dlužník v době, kdy mu bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měl jednoho plátce příjmu, uložil soud tomuto plátci příjmu, aby prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí a tyto zasílal insolvenčnímu správci. V průběhu trvání schváleného oddlužení dlužník začal pobírat také příjem od druhého plátce, a proto soud usnesením č.j.-B9 ze dne 19.9.2014 toho usnesení změnil tak, že uložil oběma plátcům příjmu dlužníka, aby celý příjem zasílali insolvenčnímu správci.

Ze zprávy insolvenčního správce vyplývá, že dlužník nyní pobírá pouze příjem ve formě starobního důchodu, vyplácený Českou správou sociálního zabezpečení.

Podle ust. § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) provádí výplatu částek nezajištěným věřitelům dle splátkového kalendáře insolvenční správce.

Podle ust. § 406 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona se proto plátci příjmu dlužníka přikazuje provádět z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky. Takto sražené částky bude plátce příjmu zasílat insolvenčnímu správci, a to ihned, bez ohledu na právní moc tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. V Ostravě dne 17.08.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Martina Pospíšilová samosoudkyně

v zastoupení za JUDr. Kateřinu Holešovskou samosoudkyni