KSOS 31 INS 26141/2014-A8
Číslo jednací: KSOS 31 INS 26141/2014-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Michaelou Koziorkovou v insolvenční věci dlužníka: Antonín Brettšnajdr, r.č.: 520414/172, IČ: 413 58 481, bytem Tichá 121, PSČ 742 74, o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele: Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Veřovice 364, PSČ 742 73

t a k t o:

I. Insolvenční řízení ve věci dlužníka: Antonín Brettšnajdr, r.č.: 520414/172, IČ: 413 58 481, bytem Tichá 121, PSČ 742 74 s e z a s t a v u j e.

II. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 26141/2014-A4 ze dne 3.10.2014 se z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem navrhovatele-věřitele, doručeným soudu dne 25.9.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Insolvenční návrh byl usnesením č.j.-A4 ze dne 3.10.2014 odmítnut. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo dlužníku i navrhovateli doručeno dne 7.10.2014.

Navrhovatel poté svým podáním, doručeným soudu dne 21.10.2014 (tedy před nabytím právní moci usnesení č.j.-A4), vzal svůj návrh zpět.

Jelikož byl návrh vzat zpět před vydáním rozhodnutí o úpadku nebo právní mocí jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, soud dle ust. § 129 a § 130 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ), insolvenční řízení zastavil. Protože byl insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud současně rozhodl dle ust. 130 odst. 1 insolvenčního zákona tak, že zrušil usnesení č.j.-A4 ze dne 3.10.2014.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71 a § 75 insolvenčního zákona).

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 6. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michaela Koziorková Gabriela Marčáková asistentka soudce