KSOS 31 INS 24011/2011-P11-6
Číslo jednací: KSOS 31 INS 24011/2011-P11-6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Vít Rektořík, r.č 670614/1871, bytem a místem podnikání Loučná nad Desnou 42, PSČ 788 11, IČO 18760007, o přihlášce pohledávky věřitele č. 10 Česká kancelář pojistitelů se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČO 70099618, zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem Na Královně 862, Praha 5, PSČ 156 00, o odvolání věřitele ze dne 23.01.2013

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.01.2013 č. j. KSOS 31 INS 24011/2011-P11-2 s e m ě n í takto:

Přihláška pohledávky P11 věřitele č. 10 Česká kancelář pojistitelů se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČO 70099618, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 08.06.2012 č. j.-A18 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka.

Dne 27.12.2012 byla soudu doručena přihláška věřitele č. 10 (dále jen věřitel), kterou za dlužníkem uplatnil pohledávku ve výši 36 381,--Kč.

Soud usnesením ze dne 22.01.2013 č. j.-P11-2 přihlášku věřitele v souladu s ust. § 185 insolvenčního zákona odmítl. Na odůvodnění rozhodnutí uvedl, že z výroku IV. usnesení o zjištění úpadku vyplývá, že věřitelé, kteří do jeho vydání nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno dne 8.6.2012. Lhůta k podání přihlášek tedy uplynula dnem 9. července 2012. Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku ve výši 36 381,--Kč podáním ze dne 21.12.2012, doručeným soudu dne 27.12.2012. Věřitel přihlášku podal k poštovní přepravě dne 21.12.2012. Podle ust. § 173 zákona č. 182/2008 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) platí, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláška P11 věřitele č. 10 České kanceláře pojistitelů se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČO 70099618, byla podána po uplynutí lhůty stanovené k přihlášení pohledávek. Soud proto rozhodl v souladu s ustanovením § 185 insolvenčního zákona tak, že pozdě přihlášenou pohledávku odmítl.

Věřitel napadl usnesení soudu dne 23.01.2013 odvoláním, ve kterém namítl, že soud při rozhodnutí o odmítnutí přihlášky neaplikoval ust. § 24 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podle kterého se pohledávka věřitele na náhradu za plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona, považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu, kterým je insolvenční zákon, hledí jako na přihlášenou. Zkoumání včasnosti podání přihlášky proto v daném případě nepřichází v úvahu. Navrhl, aby usnesení bylo zrušeno.

Odvolání věřitele je důvodné. Pohledávka věřitele na náhradu za plnění podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) výše uvedeného zákona se podle ust. § 24 odst. 4 tohoto zákona považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou. Z tohoto důvodu nepřipadá v úvahu zkoumat, zda věřitel, který takovou pohledávku přesto přihlásil, podal její přihlášku včas.

Soud vzhledem k výše uvedeným skutečnostem využil možnosti dané ust. § 8 odst. 1 zákona č. 189/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí změnil tak, že přihláška pohledávky P11 věřitele č. 10 se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel do 15-ti dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 12.02.2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Pospíšilová samosoudkyně

2