KSOS 31 INS 23300/2014-B15
Číslo jednací: KSOS 31 INS 23300/2014-B15

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , IČ: 752 27 371, bytem Lomnice-Tylov, PSČ 793 02, o změně splátkového kalendáře,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 23300/2014-B5 ze dne 25.3.2015 ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 31 INS 23300/2014-B6 ze dne 25.5.2015 se m ě n í tak, že výrok II. nově zní takto:

Soud ukládá plátci mzdy dlužníka, tak také případným dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka: Milan Šelmeci, se sídlem Lomnice 121, 793 02, IČO 145 70 394, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem prosincem 2016, prováděl ze mzdy nebo jiných příjmů dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníku, ale zasílal je insolvenční správkyni Ing. Jaroslavě Dlabolové, se sídlem Révová 3242/3, 100 00 Praha 10, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.).

II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 23300/2014-B5 ze dne 25.3.2015 ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. -B6 ze dne 25.5.2015 beze změn.

III. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Návrhem dlužníka, doručeným soudu dne 26.8.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A10 ze dne 19.12.2014, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-B5 ze dne 25.3.2015 ve znění usnesení Krajského isir.justi ce.cz soudu v Ostravě čj.-B6 ze dne 25.5.2015 bylo rozhodnuto o schválení splátkového kalendáře a poté o změně poměrného uspokojení.

V rámci schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře soud uložil dlužníkovi, který byl OSVČ, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení z podnikatelské činnosti, zasílal zálohu ve výši 4.500,-Kč insolvenční správkyni, a to vždy do 10. dne v měsíci. Dále soud uložil dlužníkovi, aby insovlenční správkyni zasílal údaje o svých příjmech a další doklady související s jeho podnikatelskou činností a poté, aby správkyni předložil daňové přiznání.

Insolvenční správkyně zaslala dne 25.10.2016 soudu kopii daňového přiznání dlužníka za rok 2015 a současně sdělila, že dlužník ke dni 3.2.2016 pozastavil podnikatelskou činnost a nastoupil do zaměstnání u zaměstnavatele Milana Šelmeci. Z tohoto důvodu soud rozhodl tak, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 25.11.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Franclová samosoudkyně