KSOS 31 INS 22695/2014-B-8
Číslo jednací: KSOS 31 INS 22695/2014-B-8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , 757 01 Valašské Meziříčí-Podlesí 426, s adresou pro doručování: 757 01 Valašské Meziříčí-Podlesí 174, o schválení oddlužení,

t a k t o:

Soud mění znění výroku V., bod 2. usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 22695/2014-B-3 ze dne 18.2.2015, a to následujícím způsobem:

V. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby od měsíce následujícího po pravomocném zastavení řízení vůči dlužnici Marii anonymizovano , každý měsíc z částek sražených dlužníku podle výroku II. shora citovaného usnesení:

2. si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, případně navýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu, pakliže je jejím plátcem;

V ostatním zůstává citované rozhodnutí nezměněno.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 5.11.2014, č.j.-A-6 rozhodl insolvenční soud o úpadku a povolil oddlužení.

Usnesením č.j.-B-3 ze dne 18.2.2015 schválil Krajský soud v Ostravě oddlužení dlužníků Miroslava anonymizovano a Marie anonymizovano plněním splátkového kalendáře.

Z podání dlužníka Miroslava anonymizovano , doručeného soudu dne 23.10.2015 (B-6), bylo zjištěno, že dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano dne 2.10.2015 zemřela. S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud usnesením ze dne 4.11.2015, č. j.-B7, které nabylo právní moci dne 25.11.2015, řízení vůči dlužnici Marii anonymizovano zastavil.

Soud dle ust. § 38 odst. 4 IZ stanovil měsíční úhradu zálohy na odměnu insolvenčního správce ve výši 750,-Kč a na náhradu hotových výdajů správce 150,-Kč [ust. § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb.], to vše dle ust. § 38 odst. 1 IZ zvýšeno o DPH, pokud je insolvenční správce jejím plátcem. Tuto částku si insolvenční správce ponechá z částky sražené dlužníkovi.

Z výše uvedeného důvodu rozhodl insolvenční soud o změně usnesení o schválení oddlužení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 7. prosince 2015

Za správnost vyhotovení : JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně zastupující JUDr. Kateřinu Holešovskou