KSOS 31 INS 216/2017-B-5
č. j. KSOS 31 INS 216/2017-B-5

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužnice: Kristina Némethová, rodné číslo 466219/470 bytem Na Sídlišti 712, 747 87 Budišov nad Budišovkou adresa pro doručování: Dvořákova 489, 747 87 Budišov nad Budišovkou o změně splátkového kalendáře

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 2017 č.j. KSOS 31 INS 216/2017-B-3 se mění tak, že: Soud ukládá oběma plátcům příjmů dlužníka 1. MW-DIAS, a.s., IČO 25368907 sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a 2. Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, sídlem Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, tak také případným dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, aby po doručení tohoto rozhodnutí počínaje měsícem únorem 2018 po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužníku příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužníka vyplatili insolvenčnímu správci: Mgr. Ivo Tichovský, IČO 66240948, sídlem Jaklovecká 1249/18, 710 00 Slezská Ostrava, který svou činnost vykonává v provozovně Ostravská 92/53, 748 01 Hlučín, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátcům mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílali (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.). II. Do výroku V. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 2017 č.j. KSOS 31 INS 216/2017-B-3 se vkládá bod 5.: Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby počínaje měsícem únorem 2018 každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužnici podle výroku I. tohoto usnesení vypočetl částku odpovídající základní částce, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, a tuto částku vyplatil dlužnici, vždy do 3 dnů od jejího obdržení od plátců.

Odůvodnění:

1. Návrhem dlužnice doručeným soudu dne 5. 1. 2017 bylo ve věci dlužnice zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 17. 2. 2017 č.j.-A-7 rozhodl insolvenční soud o úpadku, povolil oddlužení a na den 5. 4. 2017 svolal přezkumné jednání a schůzi věřitelů. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 2017 č.j.-B-3 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. 2. Jelikož dlužnice v době, kdy jí bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měla jen jednoho plátce příjmu, uložil soud tomuto plátci mzdy, aby po doručení tohoto rozhodnutí isir.justi ce.cz

počínaje měsícem květnem 2017, prováděl ze mzdy nebo jiných příjmů dlužnice srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a sražené částky nevyplácel dlužnici, ale zasílal je insolvenčnímu správci. 3. Podáním doručeným soudu dne 24. 1. 2018 insolvenční správce soudu sdělil, že dlužnice má nyní dva plátce mzdy, a proto žádá o změnu usnesení o schválení splátkového kalendáře ve výroku II. tohoto usnesení. 4. Dlužnice má nyní dva příjmy. Přiměřenému použití ust. § 298 o.s.ř. odpovídá postup, kdy oba plátci příjmů dlužnice budou vyplácet celé příjmy dlužnice insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (§ 278 o.s.ř.) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici. Podle ust. § 406 odst. 3 písm. d) IZ se proto plátcům příjmu dlužnice přikazuje provádět z příjmů dlužnice srážky v rozsahu celých příjmů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 30. ledna 2018

JUDr. Viktor Břeska v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková.