KSOS 31 INS 21142/2015-A8
Číslo jednací: KSOS 31 INS 21142/2015-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: OL&KO Transport s.r.o., se sídlem Pod Petrovem 309, 789 91 Štíty, IČ: 015 99 640, o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele: SAMBULAR s.r.o., se sídlem Maltézské nám. 537/4, 118 00 Praha 1, IČ: 289 33 290

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 21142/2015-A5 ze dne 23.10.2015 se m ě n í tak, že navrhovateli-věřiteli se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á.

II. Insolvenční řízení ve věci dlužníka OL&KO Transport s.r.o., se sídlem Pod Petrovem 309, 789 91 Štíty, IČ: 015 99 640 s e z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Soud u k l á d á navrhovateli, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soudní poplatek za podaný insolvenční návrh, který činí podle položky 4 bodu 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků 2.000,-Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise nebo na účet soudu č. 3703- 4123761/0710, KS 0308, VS 4802114215.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem navrhovatele-věřitele, který byl soudu doručen dne 19.8.2015, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením č.j.-A5 ze dne 23.10.2015 soud uložil navrhovateli-věřiteli, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 2.11.2015.

Navrhovatel-věřitel vzal podáním, doručeným soudu dne 29.10.2015 svůj insolvenční návrh zpět a zároveň podal odvolání proti usnesení č.j.-A5 s odůvodněním, že uložení povinnosti zaplatit zálohu je bezpředmětné, když svůj insolvenční návrh bere zpět.

Podle ust. § 95 zákona č. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož odpadl důvod pro uložení soudem požadované zálohy, když navrhovatel vzal svůj insolvenční návrh zpět, postupoval soud podle výše uvedeného ust. § 95 insolvenčního zákona a napadené usnesení ze dne 23.10.2015, č.j.-A5 změnil tak, že se navrhovateli-věřiteli zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Jelikož byl návrh vzat zpět před vydáním rozhodnutí o úpadku nebo právní mocí jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, soud dle ust. § 129 a § 130 insolvenčního zákona a insolvenční řízení ve věci dlužníka zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 146 odst. odst. 2 věta první občanského soudního řádu. Jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Z obsahu spisu však nevyplývá, že dlužníku vznikly náklady řízení, soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti výroku I. tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona), a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Proti výroku II. tohoto usnesení může navrhovatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem (§ 130 odst. 4 insolvenčního zákona), a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Proti výroku III. tohoto usnesení mohou podat odvolání oba účastníci řízení, a to do 15 dnů ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Proti výroku IV. tohoto usnesení může podat odvolání pouze navrhovatel (§ 130 odst. 4 insolvenčního zákona), a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 7. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně

v zastoupení za JUDr. Kateřinu Holešovskou samosoudkyni