KSOS 31 INS 21036/2013-B8
Číslo jednací: KSOS 31 INS 21036/2013-B8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužnice: Růžena Kočí, r.č: 615728/1064, bytem Ivana Kubince 21/10, 747 21 Kravaře-Dvořisko, o insolvenčním návrhu dlužnice

takto:

I. Výrok IV. usnesení č.j. KSOS 31 INS 21036/2013-B3 ze dne 25.4.2014 se mění tak, že nově zní takto: Soud ukládá oběma plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka (dále jen plátce mzdy ): Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, IČ: 000 06 963, a LB Gastro s.r.o., se sídlem Hájecká 238, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 268 12 622, aby po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužnici příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužnice zasílali insolvenčnímu správci Mgr. Martinu Fuchsigovi, se sídlem Hlavní 25, 747 81 Otice, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s příjmem zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Výrok V. usnesení č.j.-B3 ze dne 25.4.2014 se mění tak, že nově zní:

Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužnici podle výroku II. tohoto usnesení:

1. vypočetl částku odpovídající nepostižitelné částce, která nesmí být sražena povinnému z jeho měsíčních příjmů, a tuto částku vyplatil dlužnici, a to vždy do 3 dnů od jejího obdržení od plátců,

2. si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správce jejím plátcem,

3. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou,

4. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou z insolvenčního řízení manžela dlužnice vedeného zdejším soudem pod č.j. KSOS 31 INS 21034/2013, pokud je není možné uhradit z příjmu manžela dlužnice,

5. ke zbývající částce přičetl zůstatek částky z příjmu manžela dlužnice určený podle výroku V. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.4.2014 č.j. KSOS 31 INS 21034/2013-B3 a takto získanou částku vyplatil nezajištěným věřitelům vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, v poměru stanoveném v usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.4.2014, č.j.-B3.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužnice, doručeným soudu dne 26.7.2013, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A9 ze dne 10.10.2013 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 21036/2013-B3 ze dne 25.4.2014 schválil soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Jelikož dlužnice v době, kdy jí bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měla jednoho plátce příjmu, uložil soud tomuto plátci, aby prováděl z příjmu dlužnice srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a takto sražené částky zasílal insolvenčnímu správci.

Insolvenční správce oznámil soudu, že dlužnice nyní pobírá dva příjmy, a to invalidní důchod vyplácený Českou správou sociálního zabezpečení a příjem od svého zaměstnavatele.

Dlužnice má dva příjmy. Dle ustálené praxe proto soud uložil oběma plátcům mzdy dlužnice, aby vypláceli oba celé příjmy dlužníka insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici.

Soud proto dle ust. § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon) rozhodl, jak je uvedeno ve výroku výše a uložil oběma plátcům příjmu dlužnice, aby zasílali celý příjem dlužnice insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 7. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská,v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně