KSOS 31 INS 20919/2012-A41
Číslo jednací: KSOS 31 INS 20919/2012-A41

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: RESA-sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 778/18, PSČ 703 00, IČO 25837982, o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele: a) Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Mosty u Jablunkova 645, PSČ: 739 98, zastoupen Mgr. Janem Sikorou, advokátem se sídlem Třinec, nám. Míru 551, PSČ 739 61, b) RADIUS-H, s.r.o. se sídlem Ostrava-Hošťálkovice, Hlavní 23/4, PSČ 725 28, IČO 26852888, zastoupen Mgr. Petrem Bučkem, advokátem se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Občanská 16, PSČ 710 00, c) KOLLERT ELEKTRO s.r.o. se sídlem Liberec XXII, Svárovská 108, PSČ 460 10, IČO 25464787, zastoupen JUDr. Petrou Čapkovou, advokátkou se sídlem Hradec Králově, tř. Čs. armády 300, PSČ 500 03,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.12.2012 č. j.-A35 s e m ě n í takto :

Soud ukládá navrhovatelům b) a c) dle ust. § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ostravě vedený u ČNB Ostrava, číslo účtu : 6015-4123761/0710, VS 4802091912.

Odůvodnění:

Soud usnesením ze dne 11.12.2012 č.j.-A35 uložil navrhovatelům, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, poněvadž dospěl k závěru, že zaplacení této zálohy je nezbytné pro výkon funkce insolvenčního správce v době po vydání rozhodnutí o úpadku, tzn. v době, kdy jeho výdaje ještě nelze krýt z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty.

Věřitel a) napadl usnesení soudu včasným odvoláním, ve kterém namítl, že dle ust. § 108 odst. 1 IZ nelze zálohu na náklady insolvenčního řízení uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Věřitel a) byl v době podání insolvenčního návrhu zaměstnancem dlužníka. Jeho pracovní poměr zanikl dohodou až ke dni 31.08.2012. Jeho pohledávka za dlužníkem je tvořena pouze nevyplacenou mzdou. Podle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.10.2012 č. j. VSPH 411/2010-A-20 je navíc okolnost, zda pracovněprávní vztah dosud trvá, bez právního významu. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve vztahu k věřiteli a) zrušil.

Dle ust. § 108 odst. 1 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Dle odst. 2 tohoto ustanovení výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Věřitel a) je bývalým zaměstnancem dlužníka a jeho pohledávka je pracovněprávního charakteru. Skutečnost, zda pracovní poměr skončil, či dosud trvá, není podle ustálené judikatury právně významná. Zákonná možnost soudu uložit tomuto věřiteli zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení tedy nebyla dána.

Soud vzhledem k výše uvedeným skutečnostem využil možnosti dané ust. § 8 odst. 1 z. č. 189/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř., odvolání věřitele a) vyhověl a napadené usnesení vydané asistentem soudce změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 08.01.2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně