KSOS 31 INS 20893/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 31 INS 20893/2013 Krajskému soudu v Ostravě Ze dne: Naše spis.zn.: 1 VSOL 782/2014-P28-7 Havlíčkovo nábř. č. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava 1 telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 24. září 2014

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 31 INS 20893/2013-P28, který byl odvolacímu soudu předložen (č.d. P28-5) k rozhodnutí o odvolání věřitele č. 28 Ing. Jiřího Janouška proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.4.2014, č.j.-P28-3.

Odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno vyšší soudní úřednicí, takže po podání odvolání mělo být postupováno podle ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a změně souvisejících zákonů, v němž je stanoveno, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu dá zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnou odvoláním.

Z předkládací zprávy (č.d. P28-5) není zřejmé, zda předseda senátu se důvodností podaného odvolání zabýval. Bude proto třeba, aby o podaném odvolání buď rozhodl předseda senátu, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět, nebo věc opakovaně předložil k rozhodnutí odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou, v níž předseda senátu výslovně uvede, že má za to, že podanému odvolání nelze vyhovět.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu