KSOS 31 INS 20763/2017-A-17
č.j. KSOS 31 INS 20763/2017-A-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníků: 1) Karel anonymizovano , anonymizovano a 2) Libuše anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Bílovecká 943/66, 747 06 Opava-Kylešovice, zastoupeni Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem Antonína Slavíka 1313/7, 602 00 Brno, o odvolání dlužníků

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.12.2017, č.j. KSOS 31 INS 20763/2017-A-15, se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkům n e u k l á d á .

Odůvodnění :

Insolvenčním návrhem dlužníků (spojeným s návrhem na povolení oddlužení) doručeným soudu dne 13.11.2017 bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 7.12.2017, č.j.-A-15, soud prostřednictvím asistentky soudce uložil dlužníkům povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to s odůvodněním, že dlužníci mají nízké příjmy, přičemž k návrhu na povolení oddlužení nebyla přes výzvu soudu doložena smlouva o důchodu na částku minimálně 9.000 Kč měsíčně, nebylo osvědčeno ani jiné zvýšení příjmů dlužníků, tudíž nejsou splněny podmínky oddlužení (jelikož nelze očekávat uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 % jejich pohledávek). Jediným možným vyústěním této procesní situace tak dle uvedeného usnesení je zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníků. Za této situace by tak ke krytí budoucích nákladů insolvenčního řízení bylo nezbytné, aby dlužníci zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť nebylo prokázáno, že by dlužníci s výjimkou předmětu zajištění vlastnili majetek takové hodnoty, který by postačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení a současně nelze spravedlivě požadovat, aby tyto výdaje byly hrazeny státem.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání, které odůvodnili především tím, že již dne 27.11.2017 předložili soudu smlouvu o důchodu na částku 9.200 Kč měsíčně, soud však dle dlužníků k uvedené smlouvě nepřihlédl.

Z insolvenčního spisu soud zjistil, že dlužníci dne 27.11.2017 předložili soudu řádnou smlouvu o důchodu na částku 9.200 Kč měsíčně s úředně ověřeným podpisem osoby, která se zavázala důchod dlužníkům poskytovat (č.l. A-13 insolvenčního spisu). isir.justi ce.cz

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že dlužníci řádně doplnili svůj insolvenční návrh ještě před vydáním napadeného usnesení, a proto soud rozhodnutí asistentky soudce dle ust. § 9 odst. 1 věty druhé zákona o vyšších soudních úřednících (přiměřeně užitého dle ust. § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích) změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkům neukládá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Osobou oprávněnou podat odvolání je dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona) k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 28. 12. 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Gabriela Marčáková samosoudce