KSOS 31 INS 2031/2012-A9
KSOS 31 INS 2031/2012-A9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , dříve podnikající pod IČO 63665048, zánik poslední živnosti: 22.08.2011, bytem Na Najmanské 394/55, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele: CASPER CONSULTING, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČO 63980401, zastoupen Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem Koliště 55, 602 00 Brno,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.5.2012 č.j. KSOS 31 INS 2031/2012-A6 s e m ě n í takto:

Insolvenční řízení s e nezastavuje.

Odůvodnění:

Soud usnesením ze dne 10.5.2012 č.j.-A6 insolvenční řízení podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona zastavil, poněvadž věřitel, na základě jehož návrhu bylo řízení dne 27.1.2012 zahájeno, nezaplatil zálohu na náklady tohoto řízení ve výši 50.000,-Kč. Usnesení o zastavení řízení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 10.5.2012 a zástupci věřitele doručeno dne 21.5.2012. Povinnost zaplatit byla věřiteli uložena usnesením soudu ze dne 15.3.2012 č.j.-A4, které mu bylo doručeno dne 4.4.2012.

Věřitel napadl usnesení soudu ze dne 10.5.2012 č.j.-A6 včasným odvoláním ze dne 19.5.2012, které odůvodnil tím, že zálohu na náklady insolvenčního řízení dne 3.5.2012 zaplatil. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Soud ze záznamu účtárny ze dne 10.5.2012 zjistil, že záloha byla na účet soudu připsána dne 4.5.2012. Důvod, pro který bylo řízení zastaveno, tudíž odpadl.

Soud vzhledem k této skutečnosti využil možnosti dané ust. § 210a ve spojení s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, účastníkům se však doručuje i zvláštním způsobem (ust. § 71 a § 75 insolvenčního zákona).

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 1.6.2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Simona Hauková samosoudkyně