KSOS 31 INS 18992/2011-B10
Číslo jednací: KSOS 31 INS 18992/2011-B10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužnice: Markéta anonymizovano , anonymizovano , bytem Janáčkova 1240, 739 11 Frýdlant nad Ostrravicí,

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 18992/2011-B4 ze dne 31.1.2012 se mění tak, že výrok III. nově zní takto:

Soud ukládá oběma plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice (dále jen plátce mzdy ): Úřad práce ČR-generální ředitelství, se sídlem Praha 28, Karlovo náměstí 1359/1, PSČ 128 00, IČO 72496991, a Ing. Jiří Janečko, místem podnikání Malenovice 149, PSČ 739 11, IČO 15442527, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem březen 2013 po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužnici příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužnice zasílali insolvenčnímu správci Mgr. Radimu Kubicovi, se sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.-B4 ze dne 31.1.2012 se mění tak, že výrok V. bod 1. nově zní takto:

Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý kalendářní měsíc z částek sražených dlužnici podle výroku III. a z částky získané na základě darovací smlouvy podle výrok IV. tohoto usnesení:

1. vypočetl částku odpovídající nepostižitelné částce, která nesmí být sražena povinné z jejích měsíčních příjmů, a tuto částku vyplatil dlužnici, a to vždy do

3 dnů od jejího obdržení od plátců, a dále si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu.

III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 18992/2011-B4 ze dne 31.1.2012 beze změn.

IV. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j.-B4 ze dne 31.1.2012 insolvenční soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Ve výroku III. uložil plátci příjmu dlužnice (Úřad práce ČR-generální ředitelství, který dlužnici vyplácí rodičovský příspěvek), aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem únor 2012, prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužnice srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužnici, ale zasílal je insolvenčnímu správci.

Z podání insolvenčního správce, doručeného soudu dne 6.2.2013, že od 7.1.2013 nastoupila dlužnice u zaměstnavatele Ing. Jiří Janečko na základě dohody o provedení práce. Jelikož dlužnice i nadále pobírá rodičovský příspěvek, má tak dva plátce příjmu. Přiměřenému použití ust. § 298 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský soudní řád), odpovídá postup, kdy oba plátci mzdy dlužnice budou vyplácet oba celé příjmy dlužnice insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici.

Z výše uvedených důvodů rozhodl soud o změně usnesení o schválení oddlužení tak, že výrok III. změnil tak, že oběma plátcům příjmu dlužnice uložil provádět z příjmů dlužnice srážky v rozsahu celého příjmu. Takto sražené částky budou plátci mzdy zasílat insolvenčnímu správci, a to ihned, bez ohledu na právní moc tohoto usnesení, počínaje příjmem vypláceným dlužnici v měsíci březnu 2013. Dále soud změnil výrok V. bod 1. usnesení o schválení oddlužení tak, že insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 14.2.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Pospíšilová samosoudkyně