KSOS 31 INS 18754/2016-B-15
č. j. KSOS 31 INS 18754/2016-B-15

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužnice: Bc. Veronika Juračková, rodné číslo 8355274818 bytem Budovatelská 547, 742 13 Studénka-Butovice o návrhu dlužnice na změnu rozhodnutí o schválení oddlužení

takto: I. Výrok IV. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 1. 2017, č.j. KSOS 31 INS 18754/2016-B-3, se mění tak, že nově zní:

Soud ukládá insolvenční správkyni, aby každý měsíc z částky sražené dlužnici:

1. si ponechala částku ve výši 900 Kč, navýšenou o DPH, je-li insolvenční správkyně její plátkyní [odměna insolvenční správkyně činí 750 Kč a 150 Kč náhrada hotových výdajů, to vše dle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zvýšeno o DPH] jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů 2. uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou 3. ze zbývající částky vyplatila nezajištěným věřitelům částku 2 000 Kč (příp. celou zbývající částku, pokud je tato nižší než 2 000 Kč), a to poprvé v termínu do 31. 3. 2018, nadále pak vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, v poměru stanoveném již v původním znění výroku IV. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 1. 2017, č.j.-B-3 4. po uspokojení věřitelů dle bodu 3. tohoto výroku vyplatila zbývající částku dlužnici, a to vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce. II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 1. 2017, č.j. KSOS 31 INS 18754/2016-B-3, beze změn.

Odůvodnění: 1. Usnesením ze dne 4. 1. 2017, č.j.-B-3, schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře od února 2017 do ledna 2022. Podáním doručeným soudu dne 12. 10. 2017 (č.l. B-8 spisu) doplněným u slyšení dne 24. 1. 2018 požádala dlužnice o snížení stanovených měsíčních splátek na pevnou částku ve finální výši 3 000 Kč měsíčně (včetně zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně). Svou žádost dlužnice odůvodnila především tím, že po osmi měsících trvání splátkového kalendáře uhradila 20,5 % svých závazků a předpokládaná míra uspokojení věřitelů činí 154 %. Dlužnice nadto uvedla, že má poměrně vysoké náklady na své živobytí (10 130 Kč měsíčně za bydlení + 700 Kč měsíčně za dopravu autobusem do zaměstnání). Tyto skutečnosti dlužnice osvědčila.

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Franclová. isir.justi ce.cz

2. Ze zprávy insolvenční správkyně o plnění oddlužení ze dne 31. 1. 2018 a ostatních zpráv insolvenční správkyně bylo dále zjištěno, že z celkové částky zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 77 061,18 Kč dlužnice zaplatila již 29 441 Kč (podle stavu na konci ledna r. 2018, tj. za 12 měsíců trvání splátkového kalendáře). Aktuální míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 38,20 % jejich pohledávek (při započtení částky deponované na rezervu na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně pak dokonce 46,68 %). Při běžných (tj. nesnížených) splátkách a dosavadních příjmech dlužnice (cca 14 600 Kč měsíčně v čistém) by dle výpočtu soudu bylo možno očekávat skončení splátkového kalendáře za cca 11 měsíců (tj. přibližně v prosinci r. 2018), kdy by uspokojení nezajištěných věřitelů mělo dosáhnout 100 % jejich pohledávek. V době schválení oddlužení měla dlužnice příjem ve výši 9 827 Kč měsíčně v čistém, přičemž předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů tehdy činila 73,33 % jejich pohledávek. 3. Podle ust. § 407 odst. 3 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ), insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ tím není dotčeno. 4. S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že ve srovnání se stavem, který zde byl v době schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, došlo ke změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, přičemž tato změna je podstatná. V důsledku poměrně výrazného zvýšení příjmu dlužnice totiž na jedné straně činí aktuální očekávaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 100 % (oproti původním 73,33 %), na druhé straně však dlužnice má náklady na cestu do zaměstnání. Zaměstnání je přitom aktuálně jediným zdrojem příjmů, ze kterého jsou prováděny srážky do splátkového kalendáře. 5. Soud tedy v souladu s ust. § 407 odst. 3 věty první insolvenčního zákona návrhu dlužnice na snížení splátek vyhověl, a to při současném zohlednění požadavku, aby nezajištění věřitelé byli spolehlivě uspokojeni v rozsahu 100 % svých pohledávek. Takové rozhodnutí je i v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, podle kterého musí být insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Dlužnici toto rozhodnutí umožní udržet si svůj socioekonomický status, což je též hodnota, k jejímuž naplnění je určen institut oddlužení, a současně ji v souladu se společným zájmem věřitelů motivuje k tomu, aby dosahovala takových příjmů, ze kterých bude možno provádět srážku alespoň ve výši 3 089 Kč Kč měsíčně (pevná splátka pro věřitele ve výši 2 000 Kč + 1 089 Kč na zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně). Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, a to do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 5. února 2018

JUDr. Viktor Břeska v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Franclová.