KSOS 31 INS 18662/2014-B31
Číslo jednací: KSOS 31 INS 18662/2014-B31

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: IPS ENGINEERING a.s. v likvidaci se sídlem Kolejní 570/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26868024, o námitkách věřitele č. 16 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.09.2016 č. j. KSOS 31 INS 18662/2014-B25,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.09.2016 č. j. KSOS 31 INS 18662/2014- B25 s e m ě n í t a k t o:

Soud u d ě l u j e insolvenční správkyni JUDr. Ing. Daniele Majzlíkové, LL.M. souhlas k prodeji majetku mimo dražbu, a to: -movitého majetku pod položkami 1.1 až 1.16 soupisu majetkové podstaty ze dne 8.6.2016 (založeného na č. d. B15 spisu), -movitého majetku (motorová vozidla) pod položkami 3.1 až 3.35 soupisu majetkové podstaty ze dne 8.6.2016 (založeného na č. d. B15 spisu),

za těchto podmínek: insolvenční správkyně zveřejní inzerát na prodej movitého majetku bezúplatně na webových stránkách www.insolvelčnipravo.eu a na stránkách www.burzaspravcu.cz, podmínkou k prodeji a k uzavření kupní smlouvy s kupujícím bude úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Soud usnesením ze dne 23.09.2016 č. j.-B25 udělil insolvenční správkyni souhlas s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu.

Věřitel č. 16 STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o. se sídlem Na Náhonu 1086/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25823809, vykonávající současně funkci předsedy věřitelského výboru podal proti tomuto rozhodnutí soudu dne 05.10.2016 včasné námitky, ve kterých uvedl, že věřitelský výbor neudělil souhlas s prodejem pohledávek sepsaných v soupisu majetkové isir.justi ce.cz podstaty pod položkami 5.1 a 5.2. Nebyla tedy splněna podmínka souhlasu věřitelského orgánu daná ust. § 289 insolvenčního zákona.

Insolvenční správkyně v podání ze dne 14.11.2016 uvedla, že zpeněžení uvedených pohledávek bylo projednáno věřitelským výborem dne 18.10.2016 se závěrem, že k prodeji mimo dražbu může dojít až poté, co budou vyčerpány všechny právní prostředky k jejich vymožení.

Soud napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl k závěru, že námitky věřitele č. 16 jsou důvodné. Usnesení vydané vyšší soudní úřednicí proto podle ust. § 9 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ostravě dne 5.12.2016

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Franclová samosoudkyně