KSOS 31 INS 16792/2016-B-8
č. j. KSOS 31 INS 16792/2016-B-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: a) Vojtěch Mazánik rodné číslo 490429/279 b) Mária Mazániková, IČO 42013836, rč. 546207/1813, bytem Bělská 625, 739 21 Paskov

o změně usnesení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2017 č.j. KSOS 31 INS 16792/2016-B-4 se mění tak, že: Soud ukládá plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka Vojtěch Mazánik, tak také případným dalším následujícím novým plátcům mzdy: Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, Křížová 25, 225 08 Praha 5, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem únorem 2018, prováděl z jiného příjmu dlužníka Vojtěch Mazánik srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníkovi, ale zasílal je insolvenční správkyni: Doc. Ing. Dagmar Bařinová Ph.D., IČO 46600698, se sídlem Dlouhá třída 1161/97, 736 01 Havířov-Podlesí, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy (jiného příjmu) a o provedených srážkách, případně doplněný o údaj o výši jiného příjmu (§ 277 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb. občanský soudní řád). II. Bod 1. výroku IV. Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2017 č.j. KSOS 31 INS 16792/2016-B-4 se ruší. III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2017 č.j. KSOS 31 INS 16792/2016-B-4 beze změn. IV. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Odůvodnění Insolvenčním návrhem dlužníků spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, který byl insolvenčnímu soudu doručen dne 19. 7. 2016 bylo ve věci dlužníků zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 12. 9. 2016 č.j.-A-9 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníků a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2017 č.j.-B-4 soud rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že dlužník Vojtěch Mazánik má dva příjmy. V usnesení bylo oběma plátcům mzdy tohoto dlužníka uloženo, aby příjmy dlužníka zasílali na účet insolvenční správkyně, která poté provede propočet částky určené pro nezajištěné věřitelé a zbytek mzdy vrátí dlužníkovi do 3 dnů od jejich obdržení od plátců.

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková. isir.justi ce.cz

Podáním doručeným soudu dne 17. 1. 2018 správkyně soudu sdělila, že v současné době má dlužník Vojtěch Mazánik pouze jeden příjem a žádá, aby bylo usnesení o schválení oddlužení změněno a to tak, aby plátce mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, po doručení rozhodnutí prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro upokojení přednostní pohledávky. V souladu s ust. § 406 odst. 3 písm. d) IZ soud plátci mzdy dlužníka přikázal provádět ze mzdy dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky. Takto sražené částky bude plátce mzdy zasílat insolvenční správkyni, a to ihned, bez ohledu na právní moc tohoto usnesení, počínaje mzdou vyplácenou dlužníku v měsíci únoru 2018.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 25. ledna 2018

JUDr. Viktor Břeska v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková.