KSOS 31 INS 16520/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc ___________________________________________________________________

Krajskému soudu v Ostravě Vaše sp. zn.: KSOS 31 INS 16520/2015 Ze dne: 15. září 2016 Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava Naše spis. zn.: 2 VSOL 596/2016-B-25

Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Věc: vrácení spisu Datum: bez 15. září věcného vyřízení 2016

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší sp. zn., pod kterou probíhá u Vašeho soudu insolvenční řízení ve věci dlužnice: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Jugoslávská 2739/11, 787 01 Šumperk, IČO 025 32 247, adresa pro doručování: Pod Hájovnou 4, 787 01 Šumperk.

Věc byla předložena odvolacímu soudu k rozhodnutí o námitce podjatosti soudkyně vznesené dlužnicí a o odvolání dlužnice proti usnesení č.j.-B-12 ze dne 18. března 2016, kterým byl zamítnut návrh dlužnice na zproštění insolvenčního správce Mgr. Ing. Petra Konečného funkce.

Dále z insolvenčního spisu vyplývá, že současně s návrhem na vyloučení soudkyně a s podaným odvoláním, dlužnice požádala o ustanovení zástupce (dok. B-15, čemž dosud nebylo rozhodnuto.

Východisko z této patové procesní situace nabízí ustanovení § 15b odst. 1 o.s.ř. /K rozhodnutí o námitce podjatosti soud věc předloží s vyjádřením dotčených soudců (přísedících) svému nadřízenému soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu/. Vzhledem k četnosti a obsahové složitosti podání dlužnice, zřetelně postižených neznalostí práva, je prioritním rozhodnutí o žádosti o ustanovení zástupce, což je v této souvislosti třeba považovat za úkon, který v řízení nesnese odkladu; tento úkon je nezbytný i pro rozhodnutí o námitce podjatosti či o podaném odvolání.

Proto je třeba posoudit žádost dlužnice o ustanovení zástupce, a bude-li shledána dostatečnou, o ní rozhodnout. Po uplynutí odvolací lhůty či po využití opravných prostředků lze spis předložit odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou (zprávami).

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Vojtěch Brhel, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá isir.justi ce.cz