KSOS 31 INS 16492/2017-B-11
č.j. KSOS 31 INS 16492/2017-B-11

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jaromír Tobola, IČO 11194405, rodné číslo 560506/2540 bytem Opavská 1142/34, 708 00 Ostrava-Poruba adresa pro doručování : Ludvíka Podéště 1885, 708 00 Ostrava-Poruba o změně splátkového kalendáře

takto: I. Výrok III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2017, č.j. KSOS 31 INS 16492/2017-B-5 se mění tak, že nově zní: Soud ukládá dlužníku, aby počínaje měsícem březnem 2018 z příjmů, které získá po schválení oddlužení z podnikatelské činnosti, zasílal zálohu ve výši 7 300 Kč insolvenční správkyni: Indra-Šebesta v. o. s., IČO 26919877, sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, provozovna Hybešova 6, 779 00 Olomouc, a to vždy do 10. dne v měsíci. Soud dále ukládá dlužníku, aby současně s prováděním srážek zasílal každý měsíc insolvenční správkyni údaje o svých příjmech a výdajích a další doklady související s jeho podnikatelskou činností a aby insolvenční správkyni předložil daňové přiznání, a to vždy bez zbytečného odkladu po jeho podání správci daně. Soud ukládá plátci příjmu dlužníka: COPRA agency, s. r. o. , IČO 03940951, sídlem Slavíčkova 4220/14, 586 01 Jihlava, tak také případným dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, aby po doručení tohoto rozhodnutí počínaje měsícem březnem 2018 po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevyplácel dlužníku příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužníka vyplatil insolvenční správkyni: Indra-Šebesta v. o. s., IČO 26919877, sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, provozovna Hybešova 6, 779 00 Olomouc, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o. s. ř.). II. Výrok IV. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2017, č.j. KSOS 31 INS 16492/2017-B-5 se mění tak, že nově zní: Soud dále ukládá dlužníku, aby každoročně do 7 dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmů předkládal insolvenční správkyni daňové přiznání a další potřebné doklady, na základě kterých insolvenční správkyně provede kontrolu výpočtu částky, kterou dlužník případně doplatí nad rámec plateb zasílaných správkyni průběžně dle výroku III. tohoto usnesení.

Odůvodnění: 1. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2017, č.j.-B-5, bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, který probíhá

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Franclová. isir.justi ce.cz

od ledna r. 2018 a má probíhat až do prosince r. 2022, příp. po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů. 2. V době schválení oddlužení měl dlužník pouze jeden příjem, a to ze samostatné výdělečné činnosti. Soud proto výrokem III. a IV. usnesení o schválení oddlužení dlužníkovi uložil, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení z podnikatelské činnosti, zasílal insolvenční správkyni měsíční zálohu ve výši 9 200 Kč a dále, aby každoročně do 30 dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmů doplatil insolvenční správkyni částku určenou jako rozdíl mezi příjmy (dosaženými v daném roce z podnikatelské činnosti) a skutečnými výdaji vynaloženými na dosažení příjmů ze samostatně výdělečné činnosti a souhrnem nepostižitelných částek a měsíčních plateb již zaslaných insolvenční správkyni za jednotlivé měsíce. Soud dále uložil dlužníku, aby každoročně do 7 dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmů předkládal insolvenční správkyni daňové přiznání a další potřebné doklady, na základě kterých insolvenční správkyně provede kontrolu výpočtu částky, kterou dlužník případně doplatí nad rámec plateb zasílaných správkyni průběžně dle výroku III. usnesení o schválení oddlužení. Příjem dlužníka ze samostatné výdělečné činnosti činil v době schválení oddlužení 20 000 Kč měsíčně. 3. Podáními doručenými soudu dne 24. 1. 2018 a 2. 2. 2018 dlužník a insolvenční správkyně soudu sdělili, že dlužník je od 1. 12. 2017 zaměstnán u společnosti COPRA agency s. r. o. na dobu neurčitou, výše čisté mzdy z uvedeného pracovního poměru činí 7 564 Kč měsíčně. Dlužník má přitom i nadále příjem jako osoba samostatně výdělečně činná, a to ve výši 18 000 Kč měsíčně. 4. Dle ust. § 407 odst. 3 část věty první před středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání měsíčních splátek. 5. Z výše uvedeného je zřejmé, že došlo k podstatné změně okolností rozhodujících pro výši a další trvání měsíčních splátek. Dlužník, který měl původně pouze jeden příjem, má totiž nyní dva příjmy (mzdu a příjem z podnikatelské činnosti). Přiměřenému použití ust. § 298 o. s. ř. odpovídá postup, kdy plátce mzdy dlužníka bude vyplácet celý příjem dlužníka insolvenční správkyni a dále dlužník bude zasílat insolvenční správkyni měsíční zálohu ve výši 7 300 Kč z příjmů, které získá svým podnikáním. Tzv. nezabavitelná částka je již zohledněna při výpočtu částky, kterou má dlužník zasílat na uspokojení věřitelů plněním splátkového kalendáře ze svých příjmů. Podle ust. § 406 odst. 3 písm. d) IZ se proto plátci příjmu dlužníka přikazuje provádět z příjmů dlužníka srážky v rozsahu celého příjmu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 16. února 2018

JUDr. Viktor Břeska v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Franclová.