KSOS 31 INS 16133/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 31 INS 16133/2013 Ze dne: Krajský soud v Ostravě Naše spis.zn.: 1 VSOL 745/2013-A-10 Havlíčkovo nábř. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava 1 telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 17. září 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme spis Vaší sp.zn., pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužnice Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Staré Město, Nová Skotňa 149, bez věcného vyřízení k úkonům podle § 209, věty prvé o.s.ř. (§ 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů), neboť byl odvolacímu soudu předložen předčasně a o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.7.2013, č.j. KSOS 31 INS 16133/2013-A-6, nelze zatím rozhodnout.

Soud prvního stupně předložil odvolacímu soudu k rozhodnutí odvolání dlužnice proti výše citovanému usnesení ze dne 1.8.2013, aniž by se však postaral o odstranění vady odvolání postupem dle ustanovení § 209, věty první o.s.ř. Odvolání dlužnice nemá náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., neboť není opatřeno vlastnoručním podpisem dlužnice (§ 42 odst. 4, věta první o.s.ř.). Je proto třeba, aby soud prvního stupně postupem dle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. dlužnici vyzval k odstranění této vady odvolání s poučením, jak je třeba tuto vadu odvolání odstranit a se současným poučením o následcích pro případ, že vady odvolání neodstraní (§ 43 odst. 2, věta první o.s.ř.).

Po provedení shora uvedených pokynů odvolacího soudu předložte spis opakovaně Vrchnímu soudu v Olomouci, a to s novou předkládací zprávou.

V Olomouci dne 17. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu