KSOS 31 INS 15791/2010-P25-7
KSOS 31 INS 15791/2010-P25-7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Hönig, s.r.o. se sídlem Červenka, Za mlékárnou 366, PSČ 78401, IČO 65142438, o odvolání věřitele č. 24 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČO: 63998530, zast. JUDr. Pavel Novák, advokát se sídlem Praha 4, Bohuslava Martinů 1051/2 PSČ 140 00 ze dne 11.05.2011

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.04.2011 č.j. KSOS 31 INS 15791/2010-P25-3 s e m ě n í takto:

Přihláška pohledávky P25 věřitele č. 24 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČO: 63998530 ze dne 10.03.2011 s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 09.02.2011 č.j.-A8 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka.

Dne 10.13.2011 byla soudu doručena přihláška výše označeného věřitele (dále jen věřitel) z téhož dne, kterou za dlužníkem uplatnil pohledávku ve výši 16.232,-Kč.

Soud usnesením ze dne 26.04.2011 č.j.-P25-3 přihlášku věřitele v souladu s ust. § 185 insolvenčního zákona odmítl. Na odůvodnění uvedl, že přihláška obsahuje vady bránící přezkumu spočívající v tom, že vložená strana č.1, která má obsahovat specifikaci pohledávky, nebyla vyplněna. Z přihlášky tudíž není zřejmé, jakou pohledávku věřitel přihlásil, co je jistinou pohledávky, jaké je její příslušenství a o jaké listiny (právní titul) věřitel svůj nárok opírá.

Věřitel napadl usnesení soudu dne 11.05.2011 včasným odvoláním, ve kterém namítl, že přihlášku podal řádně vyplněnou, zaslal ji soudu elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. K chybě muselo dojít na elektronické podatelně soudu špatným převedením dokumentu do papírové podoby. Navrhl, aby soud prvního stupně autoremedurou, popř. Vrchní soud v Olomouci svým rozhodnutím usnesení změnil tak, že se přihláška jeho pohledávky neodmítá. strana č. 1 přihlášky, obsahující specifikaci pohledávky, byla pracovníkem soudu vytištěna bez vloženého textu v důsledku poškození instalace filleru 602 otevírajícího zaslaný formulář.

Soud vzhledem k této skutečnosti využil možnosti dané ust. § 210a ve spojení s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel do 15-ti dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 10.06.2011

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně