KSOS 31 INS 15430/2016-B9
Číslo jednací: KSOS 31 INS 15430/2016-B9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: Libor anonymizovano , anonymizovano , IČ: 643 40 759, se sídlem Horní Poříčí 11, PSČ 679 62, adresa pro doručování: Žižkova 2802/5, 73 01 Karviná-Hranice, o změně usnesení,

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 31 INS 15430/2016-B4 ze dne 1.12.2016 se m ě n í tak, že :

Soud ukládá plátci mzdy dlužníka, tak také případným dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka: Loomis Czech Republic a.s., se sídlem Sezemická 2853/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO 26110709 , aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem lednem 2018, prováděl ze mzdy dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníkui, ale zasílal je insolvenčnímu správci: Mgr. Marek Konečný, se sídlem Šrámkova 481, 763 02 Zlín-Malenovice, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.).

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužníka doručeným soudu dne 28.6.2016 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A10 ze dne 4.8.2016 rozhodl insolvenční soud o úpadku, povolil oddlužení a na den 13.10.2016 svolal přezkumné jednání a schůzi věřitelů. Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj.-B4 ze dne 1.12.2016 soud rozhodl o schválení splátkového kalendáře s tím, že dlužník měl dva zaměstnavatelé-Loomis Czech Republic a.s., se sídlem Sezemická 2853/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO 26110709 a Ritas, s.r.o., se sídlem Pod Pekárnami 161/7, 190 02 Praha 9.

Podáním doručeným soudu dne 6.9.2017 sdělil jeden ze zaměstnavatelů dlužníka- Ritas, s.r.o., se sídlem Pod Pekárnami 161/7, 190 02 Praha 9, že dlužníkovi byla ukončena dohoda o pracovní činnosti s tím, že nový zaměstnavatel jim není znám. isir.justi ce.cz

V souladu s ust. § 406 odst. 3 písm. d) IZ soud jedinému plátci mzdy dlužníka přikázal provádět ze mzdy dlužnice srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky. Takto sražené částky bude plátce mzdy zasílat insolvenční správkyni, a to ihned, bez ohledu na právní moc tohoto usnesení, počínaje mzdou vyplácenou dlužnici v měsíci červnu 2017.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 20.12.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Gabriela Marčáková samosoudce