KSOS 31 INS 13162/2012-B7
Číslo jednací: KSOS 31 INS 13162/2012-B7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Daniel anonymizovano , anonymizovano , bytem Blokova 313/15, 719 00 Ostrava-Kunčice, adresa pro doručování: Mitušova 1118/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,

t a k t o:

I. Výrok III. usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 13162/2012-B3 ze dne 17.1.2013 se mění tak, že nově zní takto:

Soud ukládá plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka (dále jen plátce mzdy ): Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25, IČO 00006963, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem březnem 2013, prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky zasílal insolvenční správkyni Mgr. Kateřině Siudové, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Moravská Ostrava, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, aby po dobu trvání splátkového kalendáře zasílal insolvenční správkyni oznámení o změnách výše důchodu vypláceného dlužníku.

II. Výrok VI. usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.-B3 ze dne 17.1.2013 se mění tak, že nově zní takto:

Soud ukládá insolvenční správkyni, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužníkovi podle výroku III. tohoto usnesení a z částky získané na základě darovací smlouvy podle výroku IV. tohoto usnesení:

1. si ponechala částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, 2. uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou,

3. zbývající částku vyplatila nezajištěným věřitelům, a to první splátku v termínu do 28.2.2013, druhou a další splátku nadále vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, v poměru stanoveném v usnesení usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.-B3 ze dne 17.1.2013.

III. V ostatním zůstává usnesení usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 13162/2012-B3 ze dne 17.1.2013 beze změn.

IV. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j.-B3 ze dne 17.1.2013 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Ve výroku III. a VI. uložil plátcům příjmu dlužníka (Česká srpáva sociálního zabezpečení a Lumír Motyka), aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem únorem 2013, vypláceli celý příjem dlužníka insolvenční správkyni. Ve výroku VI. uložil soud insolvenční správkyni, aby ze součtu obou příjmů vypočetla nezabavitelnou částku a tuto vyplatila dlužníku vždy do 3 dnů od jejího obdržení od plátců.

Podáním ze dne 14.2.2013, doručeným soudu dne 14.2.2013, sdělila insolvenční správkyně soudu, že dlužník již není zaměstnán u zaměstnavatele Lumíra Motyky, jelikož pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou do 14.12.2012 a pracovní poměr již poté nebyl obnoven.

Jelikož má dlužník již jen jednoho plátce příjmu rozhodl soud o změně usnesení o schválení oddlužení tak, že jedinému plátci příjmu dlužníka uložil, aby prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a takto sražené částky zasílal insolvenční správkyni. Výrok VI. usnesení č.j. -B3 ze dne 17.1.2013 současně pozbyl účinnosti, když dlužník již není u zaměstnavatele Lumíra Motyky zaměstnán a nenáleží mu žádný příjem od tohoto zaměstnavatele.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 22.2.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Pospíšilová samosoudkyně