KSOS 31 INS 12709/2012-B11
Číslo jednací: KSOS 31 INS 12709/2012-B11

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Antonín Habe anonymizovano , anonymizovano , bytem Trnková 321, 735 51 Bohumín-Pudlov,

takto:

I. Výrok III. usnesení č.j. KSOS 31 INS 12709/2012-B4 ze dne 12.2.2013, se mění tak, že nově zní: Soud ukládá oběma plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka (dále jen plátce mzdy ): ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 1292/25, PSČ 225 08, IČO 00006963, a Úřad práce ČR-generální ředitelství, se sídle m Praha 28, Karlovo náměstí 1359/1, PSČ 128 00, IČO 72496991, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem listopadem 2013 po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužníku příjem, na který má nárok, ale celý příje m dlužníka zasílali insolvenčnímu správci FARADAY v.o.s., se sídlem Vydmuchov 707/20, 733 01 Karviná-Fryštát, IČO 26790866, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Výrok IV. usnesení č.j.-B4 ze dne 12.2.2013, se mění tak, že nově zní:

Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužníkovi podle výroku III. tohoto usnesení:

1. vypočetl částku odpovídající nepostižitelné částce, která nesmí být sražena povinnému z jeho měsíčních příjmů, a tuto částku vyplatil dlužníkovi, a to vždy do 3 dnů od jejího obdržení od plátců, 2. si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správce jejím plátcem,

3. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 4. zbývající částku vyplatil nezajištěným věřitelům, v poměru stanoveném v usnesení č.j.-B4 ze dne 12.2.2013.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužníka, doručeným soudu dne 25.5.2012, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A6 ze dne 23.8.2012 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 12709/2012-B4 ze dne 12.2.2013 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Jelikož dlužník v době, kdy mu bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měl jednoho pláce příjmu, uložil soud tomuto plátci, aby prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a takto sražené částky zasílal insolvenčnímu správci.

Podáním, doručeným soudu dne 29.9.2013, oznámil insolvenční správce soudu, že dlužník pobírá dva příjmy, a to invalidní důchod vyplácený Českou správou sociálního zabezpečení a dále příjem od Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Dlužník má dva příjmy. Dle ustálené praxe proto soud uložil oběma plátcům mzdy dlužníka, aby vypláceli oba celé příjmy dlužníka insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužníku.

Soud proto dle ust. § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon) rozhodl, jak je uvedeno ve výroku výše a uložil oběma plátcům příjmu dlužníka, aby počínaje měsícem listopadem 2013 zasílali celý příjem dlužníka insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužníkovi.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 29.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská,v.r. Martina Pospíšilová samosoudkyně