KSOS 31 INS 11766/2010-A17
KSOS 31 INS 11766/2010-A17

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužnice: Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Bílovec, Pod Strání 14, PSČ 743 01, IČO 45158584 a insolvenčního navrhovatele-věřitele: Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 00001350,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.03.2011 č.j. KSOS 31 INS 11766/2010-A14 s e m ě n í takto:

Insolvenční řízení s e nezastavuje.

Odůvodnění:

Soud usnesením ze dne 17.03.2010 č.j.-A14 insolvenční řízení podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona zastavil, poněvadž věřitel, na základě jehož návrhu bylo řízení dne 11.10.2010 zahájeno, nezaplatil zálohu na náklady tohoto řízení ve výši 50.000,-Kč. Povinnost zaplatit tuto zálohu mu byla uložena usnesením soudu ze dne 06.01.2011 č.j.-A10, které mu bylo doručeno dne 07.01.2011.

Věřitel napadl usnesení soudu dne 17.03.2011 č.j.-A14 včasným odvoláním ze dne 21.03.2011, které odůvodnil tím, že zálohu na náklady insolvenčního řízení dne 18.03.2011 zaplatil. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Soud ze záznamu účtárny ze dne 22.03.2011 zjistil, že záloha byla na účet soudu připsána dne 21.03.2011. Důvod, pro který bylo řízení zastaveno, tudíž odpadl.

Soud vzhledem k této skutečnosti využil možnosti dané ust. § 210a ve spojení s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje. rejstříku, účastníkům se však doručuje i zvláštním způsobem (ust. § 71 a § 75 insolvenčního zákona).

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 29.03.2011

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně