KSOS 31 INS 11657/2017-B-11
č. j. KSOS 31 INS 11657/2017-B-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužnice: Blanka Sendreiová, rodné číslo 705831/4857 bytem Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál adresa pro doručování K. H. Máchy 2, 792 01 Brutnál o změně rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 11657/2017-B8

takto: I. Výrok III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2017, č.j. KSOS 31 INS 11657/2017-B-8 se mění tak, že nově zní: Soud ukládá oběma plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice (dále jen plátce mzdy ): 1) Auto color Design s.r.o., IČO 47680326, sídlem Opavská 69, 795 01 Rýmařov a 2) Úklidový servis, Jakub Margita, IČO 03938379, sídlem 793 31 Andělská Hora 228, aby po dobu trvání účinků schváleného oddlužení nevypláceli dlužnici příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužnice zasílali insolvenční správkyni: Mgr. Renáta Jančová, IČO 66251516, sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy a plátci odměny, aby zasílali (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a odměny a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy a odměny (§ 277 odst. 1 o.s.ř.). II. Výrok VIII. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2017, č. j. KSOS 31 INS 11657/2017-B-8 se mění tak, že nově zní: Soud ukládá insolvenční správkyni, aby z příjmů dlužnice, které ji byly vyplaceny (zaslány) podle výroku I. tohoto usnesení, provedla výpočet srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a dlužnici vyplatila částku odpovídající nepostižitelné částce. K postižitelné částce pak 1. připočetla plnění podle darovacích smluv a příjmy vydané dlužnicí; 2. ponechala si částku 900 Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, případně navýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správkyně povinna z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu, pakliže je jejím plátcem;

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková. isir.justi ce.cz

3. hradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, a to v pořadí: i. záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů dle bodu 2, ii. běžné výživné, iii. záloha na odměnu dle výroku VI., iv. náklady znaleckého posudku pořízeného v insolvenčním řízení k ocenění nezajištěného majetku, případně další pohledávky za majetkovou podstatou spojené s udržováním a správou majetkové podstaty, v. dlužné výživné, vi. odměna sepisovatele insolvenčního návrhu a náklady znaleckého posudku oceňujícího nezajištěný majetek vyžádaný od exekutora, 4. poté vytvořila rezervu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši vyplývající z ust. § 38 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), tuto rezervu v případě potřeby využívala, opětovně doplňovala a posléze v posledních 6 měsících trvání splátkového kalendáře využila k úhradě zálohy na odměnu dle bodu 2., 5. poté případně vytvářela další rezervy na úhradu pohledávek za podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, pokud by okolnosti nasvědčovaly tomu, že by mohly zůstat po skončení splátkového kalendáře neuhrazeny, 6. zbývající částku vyplatila nezajištěným věřitelům, jak bylo stanoveno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2017, č. j.- B-8 s tím, že další navazující body a výroky jsou již beze změny.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 5. 6. 2017 bylo ve věci dlužnice zahájeno insolvenční řízení. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2017, č. j.-A-5 rozhodl insolvenční soud o úpadku a k jeho řešení povolil dlužnici oddlužení. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2017, č. j.-B-8 schválil soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. V době, kdy bylo dlužnici schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měla tato jednoho plátce příjmu, kterému soud uložil, aby prováděl z příjmu dlužnice srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a takto sražené částky zasílal insolvenční správkyni. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 17. 1. 2018 správkyně sdělila, že dlužnice nyní pobírá dva příjmy, a to od plátce Auto color Design s.r.o., u kterého je zaměstnána na hlavní pracovní poměr a od plátce Úklidový servis, Jakub Margita na základě dohody o provedení práce. S ohledem na shora uvedené skutečnosti insolvenční soud rozhodl, jak ve výroku usnesení uvedeno a ve smyslu ust. § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) uložil oběma plátcům příjmu dlužnice, aby zasílali celý její příjem insolvenční správkyni, která vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 24. ledna 2018

JUDr. Viktor Břeska v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková.