KSOS 31 INS 11588/2015-B6
Číslo jednací: KSOS 31 INS 11588/2015-B6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Tř. Dr. E. Beneše 1071, 735 81 Nový Bohumín, o odvolání věřitele č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Klimenstská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6186006, ze dne 13.11.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 04.11.2015 č. j. KSOS 31 INS 11588/2015-B4,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 04.11.2015 č. j. KSOS 31 INS 11588/2015-B4 s e m ě n í takto:

III. 3. ze zbývající částky vyplatil nezajištěným věřitelům, a to první splátku v termínu do 31.12.2015, druhou a další splátku nadále vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, částku ve výši 12.900,-Kč, případně celou zbývající částku, pokud je tato nižší než 12.900,-Kč, a to v poměru: č.př. věřitel, název, sídlo, IČO pohledávka poměr uspokojení Kč P1 Provident Financial s.r.o., IČO 25621351, 32.220,- 5,67% Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4 PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Klimenstská P2 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 48.681,-8,57% 61860069 P3 GE Money Bank, a.s., IČO 25672720, Vyskočilova 14.674,81 2,58% 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle P4 Český Triangl, a.s., IČO 25864106, Heršpická 33.308,76 5,86% 800/6, 639 00 Brno-Štýřice P5 GE Money Bank, a.s., IČO 25672720, Vyskočilova 331.469,08 58,33% 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle P6 Citibank Europe plc, IČO 28198131, North Wall 26.400,64 4,65% Quay 1, 16640 Dublin, Ireland P7 Aasa Czech a.s., IČO 29132720, Opletalova 23.918,40 4,21% 1015/55, 110 00 Praha, CZ P8 JET Money s.r.o., IČO 25858246, Hněvotínská 25.335,- 4,46% 241/52, 779 00 Olomouc P9 ABEWY EXE GROUP s.r.o., IČO 27944514, 32.273,- 5,67% Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 3-Žižkov

X. Přihláška pohledávky P2 věřitele č.2 PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Klimenstská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 61860069, se ve výši 48.681,-Kč neodmítá.

XI. Právní moci tohoto rozhodnutí účast věřitele č.2 PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimenstská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 618 60 069, co do částky 48.681,-Kč v řízení nekončí .

II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 04.11.2015 č. j. -B4 beze změn.

III. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Soud usnesením ze dne 04.11.2015 č. j.-B4 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a vyslovil související výroky podle ust. § 406 odst. 3 IZ. Výrokem X. odmítl přihlášku pohledávky P2 věřitele č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Klimenstská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 618 60 069 (dále jen věřitel č. 2) co do částky 48.681,-Kč a výrokem XI. vyslovil, že účast věřitele č. 2 právní mocí rozhodnutí v řízení co do částky 48.681,-Kč končí.

Na odůvodnění rozhodnutí mimo jiné uvedl, že insolvenční správce u přezkumného jednání dne 17.09.2015 pohledávku P2 věřitele č. 2 přihlášenou ve výši 218.584,-Kč částečně, a to celkem ve výši 194.353,-Kč popřel a výzvou, kterou věřitel č. 12 převzal dne 01.10.2015, věřitele o popření pohledávky vyrozuměl. Zjištěna tedy byla pohledávka P2-1 ve výši 24.231,-Kč.

Podáním doručeným soudu dne 06.10.2015 vzal věřitel č. 2 svou pohledávku P2 částečně zpět, a to ve výši 97.363,-Kč (pohledávka P2-1), ve výši 37.970,-Kč (pohledávka P2-2) a ve výši 34.570,-Kč (pohledávka P2-3). Soud vzal zpětvzetí přihlášené pohledávky v celkové výši 169.903,-Kč na vědomí s tím, že věřitel č.2 se nadále účastní řízení s přihlášenou pohledávku P2 (P2-1) v celkové výši 48.681,-Kč (usnesení ze dne 12.10.2015 č. j.-P2-5).

Věřitel č. 2 žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky vůči správci ve lhůtě do 19.10.2015 nepodal. Soud proto podle ust. § 178 odst. 1 IZ rozhodl, že k přihlášené pohledávce P2 se nadále nepřihlíží, a to ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Věřitel č. 12 napadl usnesení soudu dne 04.11.2015, a to výroky X. a XI. včasným odvoláním, ve kterém namítl, že podáním ze dne 06.10.2015, které bylo soudu doručeno téhož dne, vzal přihlášku pohledávky částečně zpět. Učinil tak v době, kdy lhůta k podání incidenční žaloby ještě neuplynula. Insolvenční správce navíc vzal podáním doručeným soudu dne 07.10.2015, tzn. opět v době, kdy lhůta k podání incidenční žaloby ještě neuplynula, své popření pohledávky P2-1 částečně, a to ve výši 24.450,-Kč zpět. Podmínky dané ust. § 178 odst. 1 IZ proto nebyly v daném případě splněny. Navrhl, aby odvolací soud usnesení v napadeném rozsahu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 178 odst. 1 věta první IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Podle ust. § 178 odst. 2 IZ pro účely posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, se nepovažuje za přihlášenou ta část pohledávky, kterou vzal věřitel účinně zpět předtím, než nastal účinek, na základě kterého se podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části pohledávky.

Odvolání je důvodné. Věřitel vzal přihlášku pohledávky P2-1 ve výši 97.363,-Kč zpět dne 06.10.2013, tzn. dříve, než uplynula lhůta k podání incidenční žaloby a nastal účinek, na základě kterého se k popřené části pohledávky nepřihlíží. Přihlášena tak zůstala pohledávka ve výši 48.681,-Kč, ze které byla popřena částka 24.450,--Kč. Insolvenční správce vzal své popření pohledávky pokud jde o tuto částku zpět dne 07.10.2015. Podmínky dané ust. § 178 odst. 1 IZ tudíž nebyly splněny. Výše zjištěné pohledávky P2 věřitele č. 2 tak činí 48.681,-Kč.

Soud vzhledem k výše uvedeným skutečnostem využil možnosti dané ust. § 95 insolvenčního zákona a napadené usnesení k odvolání věřitele č. 2 změnil tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli č. 2 se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen věřitel, a to do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4. února 2016

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně