KSOS 31 INS 10389/2015-A14
Číslo jednací: KSOS 31 INS 10389/2015-A14

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníků: Rudolf anonymizovano , anonymizovano Kateřina anonymizovano , r.č.: 705319/1046, oba bytem Tyršova 1272, 755 01 Vsetín

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 10389/2015-A6 ze dne 19.6.2015 se m ě n í tak, že dlužníkům se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á.

Od ůvo d ně n í:

Insolvenčním návrhem dlužníků, spojeným se společným návrhem na povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 21.4.2015, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením č.j.-A6 ze dne 19.6.2015 soud uložil dlužníkům, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s odůvodněním, že v daném případě lze usuzovat na nepoctivý záměr dlužníků a lze důvodně předpokládat, že návrh na povolení oddlužení bude zamítnut a současně bude na majetek dlužníků prohlášen konkurs. Usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 24.6.2015. Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud se po posouzení věci rozhodl neusuzovat na nepoctivý záměr dlužníků a podle výše uvedeného ust. § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení ze dne 19.6.2015, č.j.-A6 změnil tak, že se dlužníkům zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 18.12.2015

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Franclová samosoudkyně