KSOS 31 INS 10119/2012-B9
KSOS 31 INS 10119/2012-B9

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Marek anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 10119/2012-B5 ze dne 26.10.2012 se mění tak, že výrok IV. nově zní takto:

IV. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc z částky získané od dlužníka:

1. si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, 2. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a 3. ze zbývající částky vyplatil nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům částku 6.500,-Kč v poměru:

poměr Č. název/jméno a příjmení, IČ/ r.č., výše pohledávek uspokojení přihl.. sídlo/bydliště pohledávek Provident Financial s. r. o., IČO 25621351 1. 52.201,-Kč 8,26 % Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4 COFIDIS s. r. o., IČO 27179907 2. 67.593,41 Kč 10,70 % Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 Česká spořitelna, a. s., IČO 45244782 3. 208.639,07 Kč 33,03 % Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 CETELEM ČR, a. s., IČO 25085689 4. 303.236,-Kč 48,01 % Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5

4. po uspokojení věřitelů dle bodu 3. tohoto výroku vyplatil vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce dlužníku zbývající částku.

II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 10119/2012-B5 ze dne 26.10.2012 beze změn.

III. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-B5 ze dne 26.10.2012 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

V rámci schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře soud uložil insolvenčnímu správci dlužníka, aby si z částky srážené z příjmu dlužníka každý měsíc ponechal zálohu na odměnu a náhradu hotových svých výdajů, dále aby uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a zbývající částku vyplatil věřitelům dle poměru uspokojení stanoveného usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve spojení s usnesením o změně poměru uspokojení pohledávek věřitelů.

Dlužník podáním, doručeným soudu dne 19.11.2012, které bylo doplněno dne 1.2.2013, požádal soud o povolení snížení měsíční splátky v oddlužení. Svou žádost odůvodnil tím, že pracuje jako tesař, jeho náklady zejména na cestovné a stravné a ubytování jsou tak vyysoké, že číástka, která by mu zůstala po uhrazení výživného a zaplacení oddlužení, by mu nepokryla náklady a on by byl nucen ukončit práci v zahraničí. Nlužník si není jistý, zda by tak dobře placenou práci našel v České republice. Proto navrhuje, aby platil 6.500,-Kč měsíčně věřitelům, čímž splatí své závazky cca na 51,4 % a tím by mu zbylo dostatek prostředků vynaložených na nákladyy spojené s prací v zahraničí.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Soud má za to, že shora uvedené skutečnosti svědčí o podstatné změně okolností, a že jsou dány podmínky pro aplikaci ustanovení § 407 odst. 3 IZ, tedy pro stanovení jiné výše měsíčních splátek. Toto ustanovení insolvenčního zákona, stejně jako ustanovení § 398 odst. 4, hledá rovnováhu mezi legitimním zájmem věřitelů být uspokojeni na straně jedné a legitimním zájmem dlužníka udržet si své stávající zaměstnání a svůj příjem. Lze tedy vycházet z předpokladu, že dosavadní příjem dlužníka zůstane zachován a věřitelé tak budou v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře uspokojení ve vyšší než 50 % míře.

Po posouzení žádosti dlužníka soud rozhodl o snížení měsíčních splátek a to tak, že z částky, kterou je dlužník dle výroku II. usnesení č.j.-B5 ze dne 26.10.2012 povinen zaslat insolvenčnímu správci, si nejprve insolvenční správce ponechá zálohu na odměnu a náhradu svých hotových výdajů, to vše dle ust. § 38 odst.1 IZ zvýšeno o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správce jejím plátcem. Dále insolvenční správce uhradí pohledávky za podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a pak mezi věřitele rozdělí částku 6.500,-Kč, poté se zbývající částka vyplatí dlužníku.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 22.2.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Pospíšilová samosoudkyně