KSOS 25 INS 9699/2016-A17
č. j. KSOS 25 INS 9699/2016-A17

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Libor Mojžíšek, r. č.: 740404/4934, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 25 INS 9699/2016-A10 ze dne 27.7.2016 s e z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č. j.-A10 ze dne 27.7.2016 uložil insolvenční soud v insolvenčním řízení dlužníkovi zálohu na náklady insolvenčního řízení z důvodu neodstranění vad podání, pro které nebylo možno pokračovat v řízení.

Po uložení zálohy doplnil dlužník insolvenční návrh a odstranil všechny vady, pro které nebylo možno v řízení pokračovat a pro které mu záloha byla uložena.

S ohledem na skutečnost, že dlužník splnil stanovenou povinnost v odvolací lhůtě usnesení o uložení zálohy a odstranil všechny vady svého insolvenčního návrhu, zrušil insolvenční soud z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení uvedené rozhodnutí o uložení zálohy.

Po právní moci tohoto rozhodnutí bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 5.10.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula v.r. Věra Fieglerová samosoudce isir.justi ce.cz