KSOS 25 INS 9688/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 25 INS 9688/2014 Krajskému soudu v Ostravě Ze dne: Naše spis.zn.: 1 VSOL 668/2014-A-14 Havlíčkovo nábř. č. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava 1 telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 26.listopadu 2014

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 25 INS 9688/2014, který byl odvolacímu soudu předložen (č.d. A-8) k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.5.2014, č.j. -A-6.

Odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno vyšší soudní úřednicí, takže po podání odvolání mělo být postupováno podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a změně souvisejících zákonů, ve kterém je stanoveno, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Z předkládací zprávy (č. d. A-8) není zřejmé, zda se předseda senátu důvodností podaného odvolání zabýval. Bude proto třeba, aby o podaném odvolání buď rozhodl předseda senátu, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět, nebo věc opakovaně předložit k rozhodnutí odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou, v níž předseda senátu výslovně uvede, že má za to, že podanému odvolání nelze zcela vyhovět.

Při posuzování důvodnosti podaného odvolání předseda senátu zváží, zda s ohledem na závěry vyjádřené v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.7.2008, sp. zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH 96/2008-A-, 1 VSPH 110/2008-A (které je zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod č. 10/2009) a vzhledem k reakci dlužníka na usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.4.2014, č.j.-A-3, podáním ze dne 13.5.2014 (č.d.A-5), byly splněny podmínky pro vydání napadeného usnesení.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu