KSOS 25 INS 827/2016-P9-6
č.j.: KSOS 25 INS 827/2016-P9-6

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka: Lenka SUJOVÁ, r. č.: 856023/6311, trvale bytem: Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí, fakticky bytem: 757 01 Valašské Meziříčí-Bynina 92, o přihlášce pohledávky věřitele č. 7 (P9): Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 827/2016-P9-2 ze dne 9.5.2016 o odmítnutí přihlášené pohledávky se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 9.5.2016, č.j.-P9-2, soud dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) odmítnul přihlášku P9 věřitele Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 (dále jen věřitel ) pro opožděnost. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 12.5.2016.

Dne 18.5.2016 soud obdržel včasné odvolání věřitele (doplněné dne 30.5.2016) proti výše uvedenému usnesení. Věřitel uvedl, že přihláška pod označením P9 je pouze úplným zněním obsahující zapracování ponížení původně přihlášené pohledávky P7 (doručené soudu dne 15.4.2016).

Kontrolou spisu bylo zjištěno, že doplnění přihlášky bylo omylem zapsáno jako nová přihláška.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. isir.justi ce.cz

S ohledem na to, že soud nesprávně vyhodnotil podání věřitele doručené soudu dne 26.4.2016 jako novou přihlášku pohledávky, soud za použití citovaného ust. § 95 IZ zcela vyhověl odvolání věřitele a napadené rozhodnutí zrušil. Po právní moci tohoto usnesení bude mylně zařazené podání připojeno k původní přihlášce věřitele P7.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 1. června 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula, v.r. Petra Šimkovičová samosoudce