KSOS 25 INS 8199/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 25 INS 8199/2013 Ze dne: Krajský soud v Ostravě Naše spis.zn.: 3 VSOL 355/2013-A-13 Havlíčkovo nábř. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 OSTRAVA telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 24. května 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp.zn.bez věcného vyřízení.

Vrchnímu soudu v Olomouci byla předložena věc k rozhodnutí o odvolání JUDr. Jiřího Trojanovského, soudního exekutora, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.4.2013, č.j.-A-5, jímž soud zamítl návrh soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona tak, že se mu umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 143 EX 00286/11.

S ohledem na to, že odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání zjistil, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzval poplatníka usnesením ze dne 20.5.2013, č.j., 3 VSOL 355/2013-A-12 k zaplacení poplatku za podané odvolání ve výši 1.000 Kč (položka 22, bod 3 ve spojení s položkou 5 Sazebníku soudních poplatků) ve lhůtě tří dnů od doručení tohoto usnesení v kolcích na připojeném tiskopise nebo na blíže označený účet soudu. Výzva byla odvolateli doručena dne 20.5.2013.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a vrací věc soudu prvního stupně, který po zaplacení soudního poplatku odvolatelem předloží věc odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou. V případě marného uplynutí lhůty určené k zaplacení soudního poplatku soud prvního stupně řízení zastaví.

Za správnost vyhotovení : JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu