KSOS 25 INS 7411/2011-A9
Číslo jednací: KSOS 25 INS 7411/2011-A9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Klozíkovou v v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Květná 1821/17, 792 01 Bruntál, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.5.2011 č.j. KSOS 25 INS 7411/2011-A4 se m ě n í tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 2.5.2011, bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se v návrhu domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a zároveň povoleno řešení úpadku oddlužením. V návrhu uvedl, že má 8 věřitelů, kterým není schopen splácet peněžité závazky déle než 3 měsíce. Své závazky vyčíslil na 1.376.948 Kč. Jeho příjmem je invalidní důchod ve výši 8.687,-Kč. Uvedený příjem byl pro povolení oddlužení nedostačující, neboť dlužník nedosahuje zákonného předpokladu plnění závazků alespoň v 30% jejich rozsahu. Soud vyzval k v souladu s ustanovením § 108 z. č. 186/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, (dále jen IZ ) dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s odůvodněním, že lze důvodně očekávat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek a věřitelé s nižším plněním nevyslovili souhlas.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, a doplnil příjem o částku z titulu darovací smlouvy ve výši 6.700,-Kč. V návaznosti na přípis insolvenčního soudu došlo k navýšení darované částky podáním doručeným soudu dne 6.6.2011, a to na částku 7.500,-Kč.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a dospěl k závěru, že již není dána překážka pro povolení oddlužení v podobě nedostatečných příjmů dlužníka a je zde důvodný předpoklad, že při povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník uhradí minimální zákonnou požadovanou hranici 30% svých závazků. Aniž by soud předjímal přijetí způsobu oddlužení, které je v kompetenci schůze věřitelů, má za to, že v případě povolení oddlužení není složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nezbytné.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy soud již nepovažuje složení zálohy za nezbytné postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že zaplacení zálohy se dlužníkovi neukládá. V řízení bude insolvenční soud pokračovat po právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 10.6.2011

Za správnost vyhotovení : Mgr. Markéta Klozíková, v.r. Jana Struminská asistentka soudce