KSOS 25 INS 6551/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 25 INS 6551/2013 Ze dne: Krajský soud v Ostravě Naše spis.zn.: 3 VSOL 1061/2013-B-18 Havlíčkovo nábř. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 25. listopadu 2013

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme věc vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 6551/2013 bez věcného vyřízení, neboť byla odvolacímu soudu předložena nedůvodně.

Podle předkládací zprávy byla Vrchnímu soudu v Olomouci předložena věc k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele-věřitele Romana Šotoly proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.5.2013, č.j. KSOS 25 INS 6551/2013-B-2, jímž bylo navrhovateli uloženo, aby ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč. Podle údajů v předkládací zprávě mělo být odvolání učiněno podáním ze dne 27.9.2013, došlým soudu dne 2.10.2013 (č.l. B-12) a doplněno podáním ze dne 29.10.2013, došlým soudu dne 1.11.2013 (č.l. B-15).

Po posouzení obsahu těchto podání odvolací soud konstatuje, že se však o odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.5.2013, č.j. KSOS 25 INS 6551/2013-B-2 nejedná. Podáním ze dne 27.9.2013, došlým soudu dne 2.10.2013, reaguje insolvenční navrhovatel na výzvu Krajského soudu v Ostravě k úhradě soudního poplatku, jenž mu byl uložen rozhodnutím, které nabylo právní moci (výslovně v tomto podání uvádí, že odvolání činí proti sdělení o pohledávce ke sp.zn.Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.7.2013, číslo pohledávky 5300062713 ), s tím, že obsahem tohoto podání je také žádost o osvobození od soudního poplatku. Že se nejedná o odvolání proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek, je pak zřejmé i z podání ze dne na výzvu Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.10.2013, č.j. KSOS 25 INS 6551/2013-B-14, a v němž zcela jednoznačně uvádí, že podává návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků.

Je proto na soudu prvního stupně, aby se touto žádostí insolvenčního navrhovatele o osvobození od placení soudních poplatků zabýval a o této žádosti rozhodl.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu