KSOS 25 INS 4044/2017
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Krajský soud v Ostravě

ke sp. zn. KSOS 25 INS 4044/2017

Brno 19. 12. 2017 sp. zn.: 29 NSČR 187/2017

Dovolání-vrácení spisu

V příloze vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn., předložený Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání dlužníka Lukáše Dialoga proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. července 2017, č. j. MSPH 96 INS 4044/2017, 1 VSPH 550/2017-A-13. Z předkládací zprávy ze dne 1. listopadu 2017 plyne, že věc byla Nejvyššímu soudu předložena s tím, že dovolatel přes výzvu soudu (A-24), která mu byla doručena 29. září 2017, neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ani nedoložil, že má sám právnické vzdělání. Po předložení spisu Nejvyššímu soudu dovolatel požádal [podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 1. prosince 2017, zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 5. prosince 2017 (A-27)] o přidělení bezplatného zastupování . Za tohoto stavu Nejvyšší soud vrací spis překládajícímu soudu prvního stupně, aby o žádosti dovolatele o ustanovení zástupce rozhodl a po provedení nezbytných úkonů (v závislosti na tom, zda žádosti vyhoví či nikoli) následně věc opětovně předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

JUDr. Petr G e m m e l v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková

Příloha dle textu isir.justi ce.cz