KSOS 25 INS 3621/2017-B-13
č. j. KSOS 25 INS 3621/2017-B-13

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci

dlužníka: Radek REMEŠ, rodné číslo: 630307/1104, IČO 46138501 bytem Opavská 500/36, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem zastoupen obecným zmocněncem Ing. Romanem Podgrabinským CSc. bytem Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba

takto:

Soud dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona uděluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a souhlasí, aby insolvenční správce odprodal společnosti KEDAR CARE s. r. o., IČO 05272611, sídlem Zahradní 121, 747 74 Neplachovice, majetek sepsaný v majetkové podstatě dlužníka, a to dlužníkův podnik-prodejnu zdravotnických potřeb KEDAR v Krnově, a to za částku 400 100 Kč.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 11. 1. 2018 navrhla Klára Remešová, bytem Úvalno 307, jako jednatelka a jediný společník společnosti KEDAR CARE s. r. o. návrh na prominutí zákazu nabývaní majetku osobě blízké dle ust. § 295 odst. 3 IZ. Uvedla, že insolvenčnímu správci předložila nabídku na odkup majetku při zpeněžování nemovitého majetku dlužníka (její otec), a to jeho podnik-prodejnu zdravotnických potřeb KEDAR v Krnově, který je stále provozován, a to za částku 400 100 Kč, kterou současně již jako zálohu složil na účet majetkové podstaty. Cenu stanovila jednak dle svých možností a také tak, aby přesahovala ocenění, které je uvedeno v soupisu majetkové podstaty částkou 300 000 Kč. Dle sdělení správce není v tuto chvíli žádná další vyšší nabídka. Jelikož je osoba blízká dlužníku v pokolením přímém požádala o udělení souhlasu ze strany soudu ve smyslu ust. § 295 odst. 3 IZ. isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 10. 1. 2018 vyjádřil insolvenční správce s návrhem Kláry Remešové souhlas. Uvedl, že jediným majetkem dlužníka je jeho podnik, a to prodejna zdravotnických potřeb KEDAR v Krnově, který je nadále provozován a byl správcem oceněn na částku 300 000 Kč, přičemž součástí podniku jsou zásoby zboží goodwill zavedené prodejny a zejména smluvní zajištění proplacení receptů zdravotními pojišťovnami. S nabízenou částkou 400 100 Kč seznámil zástupce věřitelů, který dne 10. 1. 2018 vyjádřil souhlas s tím, aby byl podnik dlužníka zpeněžen jedinou smlouvou mimo dražbu. Správce poukázal na skutečnost, že zájemce je zastoupen osobou dlužníkovi blízkou (dcera) a pokud ta si požádá o prominutí tohoto zákazu pak správce navrhuje této žádosti vyhovět.

Dle ust. § 295 odst. 1 dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Jelikož v daném případě neexistuje žádná jiná nabídka na odkup majetkové podstaty dlužníka a nabízená cena převyšuje cenu, na niž byl podnik dlužníka správcem oceněn, udělil soud výjimku ze zákazu nabývání majetku týkající se osoby blízké.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ostrava 22. ledna 2018

Mgr. Petr Kula v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Šimkovičová.