KSOS 25 INS 30409/2014-B-70
č. j. KSOS 25 INS 30409/2014-B-70

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci

dlužníka: Zdeněk Dlabaja, rodné číslo: 730115/5466, IČO 60304812 bytem a sídlem 742 36 Odry-Loučky 239

takto:

Soud dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona uděluje výjimku ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a souhlasí, aby insolvenční správkyně prodala Barboře Dlabajové, bytem 742 36 Odry-Loučky 239, movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka a současně specifikovaný v návrhu správkyně ze dne 22. 2. 2018 v článku IV., a to za částku 13 200 Kč.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 15. 1. 2018 požádala Barbora Dlabajová, dcera dlužníka, o povolení výjimky dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty osobami dlužníkovi blízkými. Uvedla, že má zájem o koupi konkrétních movitých věcí sepsaných v majetkové podstatě dlužníka (blíže viz č. l. B-66 spisu) s tím, že tyto movité věci se nachází v domácnosti jejich rodičů a jejich stav je jí znám, rovněž stáří těchto věcí a technická způsobilost. Uvedené movité věci chce zachovat tak, jak stojí a leží a je současně obeznámena i s jejich faktickými a právními vadami. S návrhem dcery dlužníka vyslovila správkyně podáním ze dne 22. 2. 2018 souhlas s tím, že navrhla, aby soud stanovil částku za odkup těchto movitých věcí ve výši 13 200 Kč. Přílohou jejího podání pak byl souhlas zástupce věřitelů s tímto prodejem. Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Dle ust. § 295 odst. 3 věta první IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. isir.justi ce.cz

V daném případě soud dle výše uvedeného ustanovení povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro osobu blízkou, přičemž především přihlédl k souhlasnému stanovisku insolvenční správkyně a souhlasu zástupce věřitelů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ostrava 7. března 2018

Mgr. Petr Kula v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dagmar Kebísková.