KSOS 25 INS 2985/2013-P1-6
č.j.: KSOS 25 INS 2985/2013-P1-6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka: Petr Marjeník, r. č. 800428/5091, Tř. Osvobození 1725/1, 735 06 Karviná-Nové Město, o přihlášce pohledávky věřitele: č. 1 (P1): Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ: 297534

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 2985/2013-P1-3 ze dne 21.10.2013 o odmítnutí přihlášené pohledávky se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 21.10.2013, č.j.-P1-3, soud dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) odmítnul přihlášku P1 věřitele Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ: 297534 (dále jen věřitel ) předloženou soudu insolvenčním správcem dle § 188 odst.2 IZ (P1-2). Důvodem byla skutečnost, že věřitel na výzvu insolvenčního správce k doplnění přihlášky ze dne 9.9.2013, kterou převzal dne 11.9.2013, nijak nereagoval a lhůta k doplnění přihlášky věřiteli marně uplynula.

Dne 6.11.2013 soud obdržel včasné odvolání věřitele proti výše uvedenému usnesení. Věřitel uvedl, že na výzvu insolvenčního správce ve stanovené lhůtě 15 dnů reagoval doplněním požadovaných informací sdělením pod č.j. MMK/133198/2013 ze den 17.9.2013, které Krajský soud v Ostravě převzal dne 19.9.2013.

Kontrolou spisu bylo zjištěno, že doplnění přihlášky bylo doručenou soudu ve lhůtě stanovené správcem (P1-4).

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na to, že věřitel splnil výzvu insolvenčního správce ze dne 9.9.2013 a ve stanovené lhůtě doplnil svou přihlášku, soud za použití citovaného ust. § 95 IZ zcela vyhověl odvolání věřitele a napadené rozhodnutí zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 8.11.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula, v.r. Monika Chalupová samosoudce