KSOS 25 INS 28516/2015-B-21
č. j. KSOS 25 INS 28516/2015-B-21

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci

dlužníků: a) Jolana Segetová, rodné číslo: 685913/1686 bytem 735 71 Dětmarovice 450

b) Lumír Seget, rodné číslo: 690111/5166 bytem 735 71 Dětmarovice 450

takto:

Soud dle ustanovení § 230 odst. 4 a ustanovení § 293 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), schvaluje pokyn zajištěného věřitele Wüstenrot hypoteční banky a.s. se sídlem na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 267 47 154, ze dne 3. 1. 2018, kterým udělil insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení nemovitosti dlužníků sepsané v soupisu majetkové podstaty, a to pozemek parcela č. 4124, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je budova (rodinný dům), pozemek parcela č. 4125, zahrada, vše zapsané na LV 2253, obec Dětmarovice, okres Karviná, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, a to synovi dlužníků Lumíru anonymizovano , anonymizovano , bytem Dětmarovice 450, PSČ 735 71, za kupní cenu 1 500 000 Kč + daň. Tímto současně soud schvaluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 7. 8. 2017 požádal Lumír Seget, syn dlužníků, o povolení výjimky dle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty osobami dlužníkům blízkých, přičemž se jedná o majetek specifikovaný ve výroku tohoto usnesení. K prodeji těchto nemovitostí dostal správce od soudu souhlas se zpeněžením, a to mimo dražbu za minimální kupní cenu 1 400 000 Kč. Žadatel, jakožto syn dlužníků, který s nimi bydlí ve společné domácnosti, má zájem o koupi shora uvedených nemovitostí, a to za částku 1 500 000 Kč. Prodejem těchto nemovitostí žadateli by byla bytová potřeba dlužníků v rodinném domě zachována a nedošlo by ani ke zvýšení jejich životních nákladů souvisejících s hledáním nového bydlení a hrazení nájemného, což by jinak mohlo mít negativní dopad na další průběh insolvenčního řízení. isir.justi ce.cz

Insolvenční správce podáním ze dne 28. 12. 2017 soudu sdělil, že mu je známo, že syn dlužníků jednal s bankou ohledně financování koupě předmětné nemovitosti. Dále uvedl, že v mezidobí od jeho žádosti proběhlo dražební jednání, ovšem bez úspěchu, proto s výše uvedeným návrhem syna dlužníků souhlasí. Podáním ze dne 3. 1. 2018 sdělil zajištěný věřitel Wüstenrot Hypoteční banka a.s., že s návrhem syna dlužníků na koupi nemovitosti ve vlastnictví dlužníků souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 1 500 000 Kč + daň. Dle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle ustanovení § 295 odst. 3 věta první IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Jelikož zajištěný věřitel ve svém podání ze dne 3. 1. 2018 adresovaném správci uvedl, že předmětnou nemovitost je možné odprodat i osobě blízké dlužníkům, tj. jejich synovi, soud proto pokyn zajištěného věřitele ve smyslu výroku tohoto usnesení schválil a současně udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku týkající se osoby blízké dlužníkům.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ostrava 13. února 2018

Mgr. Petr Kula v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dagmar Kebísková.