KSOS 25 INS 2492/2016-B-39
Číslo jednací: KSOS 25 INS 2492/2016-B-39

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci

dlužníka: Jozef HORÁK, rodné číslo: 610406/6848, IČO 49955918 bytem Tovární 327, 793 56 Rýžoviště

o změně zrušení oddlužení a zastavení řízení

takto:

I. Soud mění usnesení o zrušení oddlužení a zastavení řízení č. j. KSOS 25 INS 2492/2016-B-20 ze dne 19. 9. 2017 tak, že výrok V. tohoto usnesení nově zní:

Insolvenční správkyni Mgr. Kateřině Siudové, bude vyplacena z rozpočtových prostředků České republiky-Krajského soudu v Ostravě částka 1 089 Kč jako úhrada odměny a hotových výdajů insolvenčního správce po právní moci tohoto usnesení.

II. V ostatním zůstává uvedené usnesení nezměněno.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-20 ze dne 19. 9. 2017 bylo rozhodnuto o zrušení oddlužení a zastavení řízení.

Podáním doručeným soudu dne 21. 2. 2018 požádala insolvenční správkyně o změnu Usnesení o zrušení oddlužení a zastavení řízení č. j.-B-20 ze dne 19. 9. 2017, co do výroku č. V, kterým bylo stanoveno, že insolvenční správkyni Mgr. Kateřině Siudové, bude vyplacena z rozpočtových prostředků České republiky-Krajského soudu v Ostravě částka 2 178 Kč jako úhrada odměny a hotových výdajů insolvenčního správce po právní moci tohoto usnesení. Avšak po vydání tohoto usnesení byla na insolvenční účet vedený ve prospěch dlužníka připsána částka 1 089 Kč (peněžité prostředky zaslány dlužníkem jako záloha na odměnu isir.justi ce.cz a náhradu nákladů insolvenčního řízení). Z tohoto důvodu požádala správkyně o změnu výše zmíněného usnesení, co do výroku č. V. Soud proto tímto usnesením provedl změnu.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 2. března 2018

Mgr. Petr Kula v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dagmar Kebísková.