KSOS 25 INS 24000/2016-A4
Číslo jednací: KSOS 25 INS 24000/2016-A4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka: VK Ostrava, s.r.o., IČO: 25860542, Adresa: Hrušovská 2953/15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh věřitele, aby soud vydal předběžné opatření a ustanovil předběžného správce s tím, že dlužník bude moci nakládat s majetkovou podstatou a provozovat veškerou činnost pouze se souhlasem tohoto předběžného insolvenčního správce se zamítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 19.10.2016, zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 20.10.2016, se věřitel domáhal rozhodnutí, kterým by soud zjistil úpadek dlužníka. O návrhu dosud nebylo rozhodnuto.

Součástí návrhu byl dále návrh věřitele na vydání výše uvedeného předběžného opatření a to z důvodu, že dlužník se zbavuje svého majetku, kterým jsou v rámci jeho podnikatelské činnosti zejména profesionální hráči, kterým nehradí jejich odměny a předběžně ukončuje jejich smluvní vztahy, což v důsledku bude v nadcházející volejbalové sezóně 2016/2017 znamenat významný sportovní pokles. Věřitel nabyl na základě celkem 4 Smluv o postoupení pohledávek uzavřených dne 22.7.2016 pohledávky dalších bývalých hráčů, kterým zůstal dlužník dlužen jejich odměny za měsíc duben, květen či červen roku 2016 dle uzavřených Smluv o provozování sportovní činnosti resp. Smlouvy o spolupráci při výkonu trenérské činnosti. Je však skutečností, že pohledávky nabyté věřitelem na základě Smluv o postoupení pohledávek za bývalými hráči dlužníka (D. Fořt, D. Rohel, Ing. M. Čechmánek a M. Tomáš) byly věřiteli v průběhu měsíce září 2016 uhrazeny v části dlužných jistin. Dlužník však dále opakovaně převádí statisícové finanční prostředky z jeho účtu na účet jediného společníka a to spolku Volejbalový klub Ostrava z. sa., IČO 70312958, a dále provádí podezřele vysoké platby na účet společnosti ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, čímž sám a zcela záměrně způsobuje stav úpadku. Věřitel dále zdůrazňuje, že dlužník je rovněž příjemcem obecních a krajských dotací a tedy hospodaří s veřejnými prostředky. Dle přesvědčení věřitele zde existuje reálná obava, že dlužník bude nadále vědomě způsobovat svůj úpadek, utlumovat svou činnost a to zejména neoprávněnými převody finančních prostředků na účet jediného společníka a nepokračováním ve spolupráci s profesionálními isir.justi ce.cz hráči volejbalu, což v důsledku povede k výraznému poklesu jeho sportovních výsledků, odlivem sponzorů a možnému konci volejbalových aktivit dlužníka.

Dle ust. § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Insolvenční soud konstatuje, že po podání insolvenčního návrhu je hospodaření dlužníka omezeno v souladu se zněním ust. § 111 IZ. K vydání předběžného opatření v insolvenčním řízení omezujícího dlužníka ve větším rozsahu než dle ust. § 111 IZ se přistupuje tehdy, je-li dána důvodná obava z konání dlužníka, jímž by mohl porušovat zákonem stanovené omezení.

Soud je však nucen konstatovat, že věřitel kromě Smluv o postoupení pohledávek soudu nepředložil jediný důkaz, že by k tvrzenému chování dlužníka skutečně došlo a že zde je tedy důvodná obava, že dlužník bude v tomto svém konání dále pokračovat. Soud proto konstatuje, že jelikož mu nebyly předloženy žádné důkazní návrhy odůvodňující vydání předběžného opatření, neshledal důvod pro jeho vydání a návrh věřitele jako nedůvodný zamítl.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Odvolání proti němu může podat pouze insolvenční navrhovatel a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 25.10.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula v.r. Věra Fieglerová samosoudce

VKO2h