KSOS 25 INS 21765/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 25 INS 21765/2014 Ze dne: Krajskému soudu v Ostravě Naše spis.zn.: 1 VSOL 1107/2014-A-12 Havlíčkovo nábř. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 15. října 2014

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 25 INS 21765/2014, který byl odvolacímu soudu předložen (č.d. A-10) k rozhodnutí o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.9.2014, č.j.-A-7.

Odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno asistentem soudce, takže po podání odvolání mělo být postupováno podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednicích státního zastupitelství a znění souvisejících zákonů, ve kterém je stanoveno, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek, jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu dá zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle ustanovení § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o znění některých dalších zákonů, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Z předkládací zprávy (č.d. A-10) není zřejmé, zda se předseda senátu důvodností podaného odvolání zabýval. Bude proto třeba, aby o podaném odvolání rozhodl předseda senátu, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět, nebo aby věc opakovaně předložil k rozhodnutí odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou, v níž předseda senátu výslovně uvede, že má za to, že podanému odvolání nelze zcela vyhovět. Při posuzování důvodnosti podaného odvolání se předseda senátu bude zabývat zejména obsahem příloh, které dlužníci předložili soudu dne 28.8.2014 k podání číslo dokumentu A-6. Dále upozorňujeme, že ve spise není žurnalizována

žádost dlužníků, o které se soud zmiňuje v úředním záznamu číslo dokumentu A-9 a které se dlužníci dovolávají v podaném odvolání.

Bude-li spis opakovaně předložen odvolacímu soudu, nechť je současně zaslán i listinný spis.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu

Příloha Spis