KSOS 25 INS 21645/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 25 INS 21645/2012 Ze dne: Krajský soud v Ostravě Naše spis.zn.: 3 VSOL 568/2013-B-12 Havlíčkovo nábřeží 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 OSTRAVA telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 28. srpna 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme věc vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 21645/2012 bez věcného vyřízení, neboť byla odvolacímu soudu předložena, aniž soud prvního stupně provedl úkony potřebné z hlediska ustanovení § 209 o.s.ř.

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

V daném případě byla odvolacímu soudu předložena věc k rozhodnutí o odvolání plátcem mzdy OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, identifikační číslo: 26863154 proti opravnému usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.4.2013 č.j.-B-8, jímž bylo opraveno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2013 č.j. KSOS 25 INS 21645/2012-B-6 ve výrocích II. a IV. Odvoláním odvolatel napadá tu část výroku I. opravného usnesení, v níž soud uložil odvolateli, jako plátci mzdy, povinnost, aby po dobu trvání splátkového kalendáře zasílal insolvenční správkyni oznámení o změnách výše příjmů vypláceného dlužníkovi s odůvodněním, že takovou povinnost zákon plátci mzdy neukládá. 3 VSOL 568/2013-B-12

Proti opravnému usnesení, jímž se ve smyslu ustanovení § 164 o.s.ř. opravuje výrok rozhodnutí, je odvolání přípustné, i když zákon proti opravovanému rozhodnutí odvolání nepřipouští (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.6.2001 sp. zn. 26Cdo 503/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 5/2003). Týká-li se oprava výroku rozhodnutí lze však odvolání proti opravnému usnesení odůvodnit zásadně jen tím, že nejsou splněny předpoklady pro jeho vydání, tedy, že zde není důvod k opravě, jelikož to, co je opravováno, není chybou v psaní, v počtech ani jinou zřejmou nesprávností (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.6.2002 sp. zn. 29 Odo 700/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 49/2003).

S ohledem na obsah podaného odvolání je zjevné, že odvolání OKD, a.s. takový způsobilý odvolací důvod neobsahuje.

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně postupoval podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., odvolatele poučil o tom, že odvolání proti opravnému usnesení lze odůvodnit pouze tím, že nejsou splněny předpoklady pro jeho vydání (to je, že zde není důvod k opravě, neboť to, co je opravováno, není chybou v psaní, v počtech ani jinou zřejmou nesprávností) a vyzve jej k doplnění jeho odvolání v tomto směru. Současně jej poučí o tom, že nebude-li odvolání podle výzvy soudu prvního stupně doplněno, odvolací soud podle ustanovení § 43 odst. 2 a § 211 o.s.ř. jeho odvolání proti opravnému usnesení odmítne.

Po provedení tohoto úkonu, případně dalších úkonů podle ustanovení § 210 odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., lze spis opětovně, s novou předkládací zprávou odvolacímu soudu předložit.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá