KSOS 25 INS 21401/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOS 25 INS 21401/2013 29 NSýR 130/2015-P23-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka O. K. D. C. mont s. r. o., se sídlem v OstravČ-Hulvákách, Štramberská 515/45, PSý 703 00, identifikaní íslo osoby 25385747, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn. KSOS 25 INS 21401/2013, o p ihlášce pohledávky vČ itele . 23, o dovolání vČ itele . 23 Prost ední dv r s. r. o., se sídlem v OstravČ-Záb ehu, Pavlovova 3059/40, PSý 700 30, identifikaní íslo osoby 28580826, zastoupeného Mgr. Markem Urbišem, advokátem, se sídlem v OpavČ-Kate inkách, Partyzánská 1565/18, PSý 747 05, proti usnesení Krajského soudu v OstravČ ze dne 5. ervna 2014, . j. KSOS 25 INS 21401/2013-P23-6 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. zá í 2014, . j. KSOS 25 INS 21401/2013, 3 VSOL 815/2014-P23-11, takto:

I. ěízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v OstravČ ze dne 5. ervna 2014, . j.-P23-6, se zastavuje. II. Dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. zá í 2014, . j., 3 VSOL 815/2014-P23-11, se odmítá.

Od vodnČní:

Usnesením ze dne 5. ervna 2014, . j.-P23-6, odmítl Krajský soud v OstravČ (dále též jen insolvenní soud )-cituje ustanovení § 83, § 173 odst. 1 a § 185 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona) a ustanovení § 42 odst. 3 a 5 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . )-p ihlášku pohledávky vČ itele . 23 Prost ední dv r s. r. o. (bod I. výroku) a uril, že právní mocí rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní (bod II. výroku). K odvolání vČ itele . 23 Vrchní soud v Olomouci v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil usnesení insolvenního soudu. VČ itel . 23 napadl usnesení odvolacího soudu a výslovnČ též usnesení insolvenního soudu dovoláním, požaduje jejich zrušení a vrácení vČci insolvennímu soudu k dalšímu ízení. K dovolání proti usnesení insolvenního soudu.

K projednání dovolání proti usnesení soudu prvního stupnČ není dána funkní p íslušnost žádného soudu; Nejvyšší soud proto ízení o takovém podání v této ásti zastavil podle § 243b vČty p ed st edníkem, § 104 odst. 1 vČta první a § 243f odst. 2 o. s. (srov. shodnČ nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. zá í 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uve ejnČné pod íslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2011, sen. zn. 29 NSýR 61/2011). K dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Nejvyšší soud dovolání smČ ující proti rozhodnutí odvolacího soudu odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 vČty první a § 243f odst. 2 o. s. ., nebo neobsahuje vymezení toho, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. .), a v dovolacím ízení pro tuto vadu nelze pokraovat. Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. . je obligatorní náležitostí dovolání, aby dovolatel v dovolání uvedl, v em spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání. M že-li být dovolání p ípustné jen podle § 237 o. s. . (jako v této vČci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splnČné, p iemž k projednání dovolání nepostauje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. . (i jeho ásti). K vymezení p ípustnosti dovolání srov. p edevším usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. zá í 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uve ejnČné pod íslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je (stejnČ jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmínČné níže) dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatnČ též usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 12. února 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14 a ze dne 24. ervna 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu). Údaj o tom, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání, se z dovolání (posuzováno podle obsahu) nepodává. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád v jeho znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 23. prosince 2015

Mgr. Milan P o l á š e k , v . r . p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.