KSOS 25 INS 21005/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : KSOS 25 INS 21005/2015 Ze dne: Naše sp. zn.: 2 VSOL 1216/2016-A-33 Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží 1835/34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 5855396321 728 81 Ostrava email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 20. října 2016

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis Vaší spisové značky, pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka Luboše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Rýmařově, Karla Schinzela 148/17, PSČ 795 01, identifikační číslo 46127500.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 15.9.2016 k rozhodnutí o odvolání věřitele PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s., identifikační číslo 25593161, se sídlem v Pardubicích, Družby 338, PSČ 530 09, ze dne 24.6.2016 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.6.2016, č. j.-A-24, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno a věřiteli byla uložena povinnost uhradit soudní poplatek za insolvenční návrh a povinnost uhradit dlužníkovi náhradu nákladů řízení.

Napadené usnesení bylo věřiteli PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s. doručováno prostřednictvím datové schránky a doručeno mu bylo fikcí dne 18.6.2016, a to přesto, že na společnost PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s., identifikační číslo 25593161. Odvolacímu soudu je však známo, že u Krajského soudu v Ostravě je pod sp. zn. KSOS 25 INS 8019/2014 vedeno insolvenční řízení ve věci dlužníka PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s. V tomto insolvenčním řízení byl usnesením ze dne 15.5.2015 zjištěn úpadek dlužníka PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s. a insolvenčním správcem ustanoven TP Insolvence, v. o. s., identifikační číslo 03296636, sídlem v Praze, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00. Usnesením ze dne 10.12.2015 rozhodl insolvenční soud o prohlášení konkursu na majetek dlužníka PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s., avšak toto usnesení odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení (usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4.5.2016). V průběhu dalšího řízení insolvenční soud usnesením ze dne 15.6.2016 zakázal dlužníku nakládat s majetkovou podstatou a rozhodl, že dispoziční právo k majetkové podstatě dlužníka přešlo na insolvenčního správce.

Za popsané situace je třeba, aby insolvenční soud své usnesení ze dne 7.6.2016, č. j.-A-24, doručil TP Insolvence, v. o. s., se sídlem v Praze, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, insolvenčnímu správci dlužníka PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. Po uplynutí odvolací lhůty předloží insolvenční soud znovu spis odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání věřitele PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s. ze dne isir.justi ce.cz 2 VSOL 1216/2016-A-33

24.6.2016, případně také o odvolání TP Insolvence, v. o. s., jako insolvenčního správce dlužníka PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Helena Myšková, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá