KSOS 25 INS 1945/2013-B33
č. j. KSOS 25 INS 1945/2013-B33

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci

dlužníka: Marian HRIC, rodné číslo: 730110/5812 bytem Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, korespondenční adresa: K. H. Máchy 1062/20, 790 01 Jeseník

takto:

Soud dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povoluje výjimku ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty pro osoby blízké a souhlasí, aby insolvenční správce uzavřel s Renatou Pazderovu, bytem Polská 367, 790 81 Česká Ves, smlouvu, na základě níž bude na jmenovanou převeden majetek dlužníka sepsaný v majetkové podstatě, a to podíl 1/6 na pozemku parc. č. 1191/3-ostatní plocha a podíl 1/6 na pozemku parc. č. 1191/6-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Jeseník č. p. 1062, rodinný dům, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, na LV 184.

Odůvodnění:

V podání ze dne 6. 12. 2017 R. Pazderová sdělila soudu, že je spoluvlastníkem podílu ve výši 1/6 na výše uvedené nemovitosti. Tyto nemovitosti byly nabízeny realitní kanceláří Badob Real, s.r.o. k prodeji jako součást majetkové podstaty dlužníka, avšak žádný zájemce se nepřihlásil. Ve svém podání dále uvedla, že je sestrou dlužníka a chtěla by koupit jeho podíl za částku 50 000 Kč splatnou při podpisu smlouvy a současně požádala soud, aby tento prodej schválil, tj. udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro osoby blízké. Z podání insolvenčního správce ze dne 29. 12. 2017 bylo zjištěno, že se jedná pouze o minoritní majetkový spoluvlastnický podíl, přičemž ke dni sepsání tohoto vyjádření správce neeviduje žádné zájemce s vyšší nabídkovou cenou než paní R. Pazderová. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinu, která má spoluvlastnické podíly mezi sebou rozděleny, tak souhlasí s převodem podílu na osobu blízkou, tj. na paní R. Pazderovou, a to za kupní cenu, kterou uvedla ve své žádosti. Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo isir.justi ce.cz dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Vzhledem k výše zjištěným skutečnostem dospěl soud k závěru, že prodej nemovitého majetku dlužníka sestře dlužníka je pro majetkovou podstatu v tuto chvíli nejvýhodnější, neboť žádná jiná vyšší nabídka nebyla učiněna a proto rozhodl ve smyslu ust. § 295 odst. 3 IZ a udělil R. Pazderové výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro osobu blízké.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ostrava 22. ledna 2018

Mgr. Petr Kula v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dagmar Kebísková.