KSOS 25 INS 18724/2016-A-24
č. j. KSOS 25 INS 18724/2016-A-24

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Zdeněk Večerka, r. č.: 701015/5779, IČO 60010703, trvale bytem: 788 03 Nový Malín 240, korespondenční adresa: Hertice 19, 74755 Dolní Životice, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 25 INS 18724/2016-A-22 ze dne 20.10.2016 s e z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č. j.-A-22 ze dne 20.10.2016 uložil insolvenční soud v insolvenčním řízení dlužníkovi zálohu na náklady insolvenčního řízení z důvodu neodstranění vad podání, pro které nebylo možno pokračovat v řízení.

Po uložení zálohy doplnil dlužník insolvenční návrh a odstranil všechny vady, pro které nebylo možno v řízení pokračovat a pro které mu záloha byla uložena.

S ohledem na skutečnost, že dlužník splnil stanovenou povinnost a odstranil všechny vady svého insolvenčního návrhu, zrušil insolvenční soud z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení uvedené rozhodnutí o uložení zálohy.

Po právní moci tohoto rozhodnutí bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 14.11.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula,v.r. Romana Lauberová samosoudce isir.justi ce.cz